หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์การตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-3-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์การตลาด

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่วิเคราะห์การตลาดสามารถที่จะวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

10สรุปผล วิเคราะห์การโฆษณา สื่อสารประชาสัมพันธ์ตามกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้
11จัดทำบันทึกการวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
1กำหนดกรอบกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
2กำหนดสินค้าหลักที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษและสินค้ารองในกรอบกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้
3กำหนดระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์
4กำหนดประเภท ชนิดของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ครั้งนี้
5กำหนดกรอบงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้
6ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์ตามที่วางแผนไว้
7เจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ครั้งนี้
8โฆษณา สื่อสารประชาสัมพันธ์ตามสื่อที่ได้วางแผนไว้
9ประเมินผลตอบรับจากทำการโฆษณา สื่อสารประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
§
วิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กับสื่อ
  §
วิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
  §
วิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
§ มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 3
หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 1
ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  §
หลักการและวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กับสื่อ
  §
หลักการและวิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
  § หลักการและวิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
§
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  §
ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้
(Knowledge
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
  § ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กับสื่อ
หลักการและวิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
และหลักการและวิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการวิเคราะห์การตลาด
วิธีการประเมิน
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณ
  § ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
วิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
วิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณนั้นได้อย่างถูกต้อง
  คำอธิบายรายละเอียด
  §
ใช้ข้อมูลจากวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
วิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
และวิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณนั้นให้เกิดประโยชน์
  §
ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
วิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
และวิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณนั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

มี
2 ด้าน

§ ด้านความรู้

§ ด้านทักษะ

เครื่องมือการประเมิน

§
แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า
บริการหลังการขาย