หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบโอกาสและแรงจูงใจของลูกค้าสามารถที่จะตรวจสอบ สำรวจสิ่งจูงใจในการตัดสินใจได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20303.01 สำรวจสิ่งจูงใจในการตัดสินใจ

1 สอบถามเหตุผล แรงจูงใจ ในการตัดสินใจซื้อ/ขายทรัพย์ของลูกค้า
2 สอบถามระยะเวลาที่ต้องการ
3 ศึกษาผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
4 วิเคราะห์เหตุผลในการซื้อ/ขาย ความเหมาะสม และผลประโยชน์สูงสุด
5 จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์สิ่งจูงใจในการตัดสินใจ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ § วิธีการสำรวจสอบถามแรงจูงใจในการตัดสินใจ § วิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 4 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  § หลักการและวิธีการสำรวจสอบถามแรงจูงใจในการตัดสินใจ § หลักการและวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ
  § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
  คำแนะนำในการประเมิน
  § ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจสอบถามแรงจูงใจในการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจของลูกค้า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการตรวจสอบโอกาสและแรงจูงใจของลูก
  วิธีการประเมิน
  § ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสำรวจสอบถามแรงจูงใจในการตัดสินใจ § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ
  § ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการสำรวจสอบถามแรงจูงใจในการตัดสินใจ และวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจของลูกค้านั้นได้อย่างถูกต้อง คำอธิบายรายละเอียด
  § ใช้ข้อมูลจากวิธีการสำรวจสอบถามแรงจูงใจในการตัดสินใจ และวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจของลูกค้านั้นให้เกิดประโยชน์
  § ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการสำรวจสอบถามแรงจูงใจในการตัดสินใจและวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจของลูกค้านั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  มี 2 ด้าน § ด้านความรู้ § ด้านทักษะ เครื่องมือการประเมิน § แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
    สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบข้อมูลนโยบายภาครัฐ
วิเคราะห์การขาย