หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-3-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความจำเป็นของลูกค้า
สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20301.01 วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า

1สอบถามความจำเป็นและเร่งด่วนในการซื้อ/ขายของลูกค้า
2สอบถามระยะเวลาที่ต้องการ
3วิเคราะห์เหตุผลในการซื้อ/ขาย
4จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
§
วิธีการติดต่อลูกค้า
  §
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
  §
วิธีการวิเคราะห์ลูกค้า
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 3
หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 1
ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  §
หลักการและวิธีการติดต่อลูกค้า
  §
หลักการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
  §
หลักการและวิธีการวิเคราะห์ลูกค้า
  §
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  §
ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้
(Knowledge
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
  §
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการหลักการการติดต่อลูกค้า
หลักการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า หลักการและวิธีการวิเคราะห์ลูกค้า
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าในย่านนั้น
  วิธีการประเมิน
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  §
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการติดต่อลูกค้า
§
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
  §
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ลูกค้า
  § ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้า
การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้านั้นได้อย่างถูกต้อง
  คำอธิบายรายละเอียด
  §
ใช้ข้อมูลจากวิธีการติดต่อลูกค้า
การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
การวิเคราะห์ลูกค้าในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์
  §
ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการติดต่อลูกค้า
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า วิธีการวิเคราะห์ลูกค้าในพื้นที่ที่กำหนดนั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

มี
2 ด้าน

§ ด้านความรู้

§ ด้านทักษะเครื่องมือการประเมิน

§
แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ
วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า