หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถที่จะสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในย่านนั้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20204.01 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น

1กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน
2กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ
3กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน
4ลงเก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิดราคาประกาศขายในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด
5ติดต่อสอบถามสถานะของสินค้าที่ประกาศขาย ตามประเภท ชนิดระดับราคาในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด
6วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจากผลการติดต่อสอบถามสถานะโดยแบ่งตามระดับความนิยม ระดับราคาของสินค้า ตามประเภท ชนิด จำนวนในพื้นที่ที่กำหนด
7จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากสถานะของสินค้าตามการประกาศขาย ตามประเภท ชนิด จำนวน ระดับราคา ในพื้นที่ที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ § วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในพื้นที่ที่กำหนด § วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ ในพื้นที่ที่กำหนด
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 4 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  § หลักการและวิธีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในพื้นที่ที่กำหนด
  § หลักการและวิธีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในพื้นที่ที่กำหนด
  § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล คำแนะนำในการประเมิน
  § ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด และ วิธีการสำรวจ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในย่านนั้น วิธีการประเมิน
  § ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  คำอธิบายรายละเอียด
  § ใช้ข้อมูลจากวิธีการวิเคราะห์ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อและวิเคราะห์ระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์ § ใช้การจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อและวิเคราะห์ระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  มี 2 ด้าน § ด้านความรู้ § ด้านทักษะ เครื่องมือการประเมิน § แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
    สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด
ตรวจสอบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและการเมือง