หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการสามารถที่จะตรวจสอบ
วิเคราะห์ ความเหมาะสม
ราคาประเมินทรัพย์ทางราชการ (เชิงเปรียบเทียบและข้อมูลสนับสนุน)ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20203.01 ตรวจสอบราคาประเมินกับทางราชการ

1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์จากเอกสารสิทธิ์
2ตรวจสอบสำนักงานที่ดินพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่ทรัพย์นั้นขึ้นสังกัด
3เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินของทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด
4ขอตรวจสอบราคาประเมินกับเจ้าหน้าที่ ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัดโดยแจ้งข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์จากเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด
5หรือตรวจสอบราคาได้จากฐานข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการ website:www.dol.go.th
6เปรียบเทียบราคาประเมินของทางราชการที่ได้กับราคาขายจริงในตลาด
7 จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ราคาประเมินของทางราชการที่ได้กับราคาขายจริงในตลาด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
§
วิธีการสำรวจฐานข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการ
  § วิธีการสำรวจฐานข้อมูลราคาประเมินจาก
website:www.dol.go.th
  §
วิธีเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการ
  §
วิธีบันทึกและเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่ที่กำหนด
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 3
หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 1
ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  §
หลักการและวิธีการสำรวจฐานข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการ
  §
หลักการและวิธีการรวบรวมเอกสารข้อมูลราคาประเมิน
  §
หลักการและวิธีเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่ที่กำหนด
  §
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  §
ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้
(Knowledge
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
  §
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจฐานข้อมูลราคาประเมินจากหน่วยราชการการวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการ
และการเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่ที่กำหนด
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจตรวจสอบราคาประเมินทางราชการของทรัพย์ในย่านนั้นใน
วิธีการประเมิน
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสำรวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการ
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่ที่กำหนด
  §
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการสำรวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
การวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการในพื้นที่ที่กำหนด
การเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่กำหนดนั้นได้อย่างถูกต้อง
คำอธิบายรายละเอียด
  §
ใช้ข้อมูลจากวิธีการสำรวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
การวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการในพื้นที่ที่กำหนด
การเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์
  §
ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการสำรวจราคาประเมินจากหน่วยราชการของทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
การวิเคราะห์ราคาประเมินจากหน่วยราชการในพื้นที่ที่กำหนด
การเปรียบเทียบราคาประเมินจากหน่วยราชการกับทรัพย์ที่ขายในพื้นที่กำหนดนั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

มี
2 ด้าน

§ ด้านความรู้

§ ด้านทักษะ

เครื่องมือการประเมิน

§
แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบราคาทรัพย์
วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า