หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-4-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่สำรวจข้อมูลราคาตลาดสามารถที่จะสำรวจข้อมูลทางการตลาดในย่านนั้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20202.01 สำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้น

1กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน
2กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ
3กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน
4ลงเก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิดราคาประกาศขายในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด
5วิเคราะห์ข้อมูล ระดับราคาประกาศขายสินค้าตามประเภท ชนิด จำนวนในพื้นที่ที่กำหนด
6จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ราคาประกาศขายสินค้าตามประเภทชนิด จำนวน ในพื้นที่ที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ § วิธีการสำรวจราคาการซื้อขายทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  § วิธีเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาการซื้อ ขายทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  § วิธีบันทึกและเปรียบเทียบทรัพย์ที่ขายในพื้นที่ที่กำหนด
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 4 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  § หลักการและวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  § หลักการและวิธีการวิเคราะห์ราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  § หลักการและวิธีเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล คำแนะนำในการประเมิน
  § ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด วิธีการการวิเคราะห์ราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด และวิธีการการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้นใน วิธีการประเมิน
  § ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  § ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด การวิเคราะห์ราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด การเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่กำหนดนั้นได้อย่างถูกต้อง
  คำอธิบายรายละเอียด
  § ใช้ข้อมูลจากวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์และการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์
  § ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์และการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนดนั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  มี 2 ด้าน § ด้านความรู้ § ด้านทักษะ เครื่องมือการประเมิน § แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
    สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด
ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค