หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาดสามารถที่จะสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20201.01 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น

1 กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน
2 กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ
3 กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน
4 ลงเก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิด ในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด
5 วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายสินค้าตามประเภท ชนิด จำนวนในพื้นที่ที่กำหนด
6 จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ความต้องการด้านทักษะ § ด้านวิธีการสำรวจทรัพย์ในพื้นที่
  § ด้านวิธีการสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่
  § ด้านวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 4 หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  § หลักการและวิธีการสำรวจทรัพย์ในพื้นที่
  § หลักการและวิธีการสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่
  § หลักการและวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด
  § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
  คำแนะนำในการประเมิน
  § ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจทรัพย์ในพื้นที่ วิธีการสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่ และวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น วิธีการประเมิน
  § ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คำแนะนำ
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจปริมาณทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด
  § ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพื้นที่กำหนดนั้น
  § ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด การสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด การวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพื้นที่กำหนดนั้นได้อย่างถูกต้อง คำอธิบายรายละเอียด
  § ใช้ข้อมูลจากวิธีการสำรวจปริมาณทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ และวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์
  § ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการสำรวจปริมาณทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ และวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพื้นที่ที่กำหนดนั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  มี 2 ด้าน § ด้านความรู้ § ด้านทักษะ เครื่องมือการประเมิน § แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
    สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด