หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบเอกสาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบเอกสาร

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
และผู้มีกรรมสิทธิ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20104.01 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์

1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์จากเอกสารสิทธิ์
2ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด
3ตรวจสอบความถูกต้องของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด
4ตรวจสอบการรอนสิทธิ์ในทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด
5จัดทำบันทึกการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้พื้นฐานความรู้
ความเข้าใจในด้านข้อมูลจำเพาะของเอกสารสิทธิ ด้านหลักการการมีและได้มาของสิทธิและด้านหลักการการถูกรอนสิทธิในทรัพย์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
§
ด้านการอ่าน
ความเข้าใจในข้อมูลจำเพาะของเอกสารสิทธิ
  §
ด้านการมีและได้มาของสิทธิในทรัพย์
  §
ด้านการถูกรอนสิทธิในทรัพย์
  § มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เป็นอาชีพหลัก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ชั้น 3
หรือต้องมีประสบการณ์ในประกอบวิชาชีพนายหน้า ไม่น้อยกว่า 1
ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  ความต้องการด้านความรู้
  §
ความรู้ด้านเอกสารสิทธิ
  §
ความรู้ด้านการมีและได้มาของสิทธิในทรัพย์
  §
ความรู้ด้านการถูกรอนสิทธิในทรัพย์
  § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้
(Knowledge
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
  คำแนะนำในการประเมิน
  §
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ผู้มีกรรมสิทธิ์ และการถูกรอนสิทธิ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และผู้มีกรรมสิทธิ์
วิธีการประเมิน
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการตรวจสอบประเภทของเอกสารสิทธิ์กับทางราชการ
การตรวจสอบความถูกต้องของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นกับทางราชการและการตรวจสอบการรอนสิทธิ์ในทรัพย์กับทางการ
  คำแนะนำ
  §
ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ผู้มีกรรมสิทธิ์ และรอนสิทธิ์ในทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง
  §
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ผู้มีกรรมสิทธิ์และรอนสิทธิ์ในทรัพย์ ได้อย่างถูกต้อง
  คำอธิบายรายละเอียด
  §
ใช้ข้อมูลจากเอกสารสิทธิให้เกิดประโยชน์
  §
ใช้การจัดทำข้อมูลการสำรวจตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ผู้มีกรรมสิทธิ์และรอนสิทธิ์ในทรัพย์ เป็นเอกสารประกอบการประเมิน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

มี
2 ด้าน

§ ด้านความรู้

§ ด้านทักษะ

เครื่องมือการประเมิน

§
แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบราคาทรัพย์