หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทำเล

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

RES-ASA-1-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทำเล

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทำเล
สามารถที่จะตรวจสอบ สำรวจที่ตั้งของทรัพย์
สำรวจเส้นทางไปสู่ทรัพย์และสำรวจจุดเด่นต่างๆได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล
ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20101.01 สำรวจที่ตั้งของทรัพย์

1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์
2ค้นหาตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ
3เข้าตรวจสอบตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์
4จัดทำบันทึกการสำรวจ แผนที่เกี่ยวกับการกำหนดจุดที่ตั้งของทรัพย์

20101.02 สำรวจเส้นทาง

1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์
2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ
3ตรวจสอบเส้นทางเข้าถึงตัวทรัพย์
4จัดทำบันทึกการสำรวจ แผนที่เส้นทางสัญจรทุกสาย การเชื่อมต่อระยะทาง ทิศทาง รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเข้าถึงตัวทรัพย์

20101.03 สำรวจจุดเด่น

1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์
2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ
3สำรวจสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์
4จัดทำบันทึกการสำรวจ กำหนดจุดเด่นและตำแหน่ง บนแผนที่เส้นทางรายละเอีนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความสอดคล้องที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

การรอบรู้เส้นทาง
การอ่านแผนที่ การใช้เครื่องมือในค้นหา

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ความต้องการด้านทักษะ
§
การอ่าน
การใช้แผนที่ เพื่อค้นหา
  §
การเขียนแผนที่
การจัดทำแผนที่
  §
การใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
สมารท์โฟน และอื่นๆในการค้นหาผ่านโปรแกรม Google Map หรือโปรแกรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน
  §
มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอาชีพเสริม หรือเป็นครั้งคราว
  § มีความเข้าใจในวิธีการสื่อสารและนำเสนอเบื้องต้น
ความต้องการด้านความรู้
  §
ความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม
  §
ความรู้ประเภทของทรัพย์
  §
ความรู้ด้านที่ตั้งของทรัพย์
  §
ความรู้ในการเขียนแผนที่
  §
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่น้อยกว่า 6
– 8 ชั่วโมง (ขึ้นไป)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้
(Knowledge
Evidence)
  § ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
  §
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบทำเล
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในสำรวจที่ตั้งของทรัพย์
สำรวจเส้นทางและจุดเด่น
  วิธีการประเมิน
  §
ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

รับทราบข้อมูลของทรัพย์ตามเอกสาร
เลือกใช้เครื่องมือค้นหาตำแหน่งทรัพย์ เข้าตรวจสอบ ณ จุดที่ตั้งของทรัพย์
และสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อทรัพย์นั้นตามข้อมูลที่กำหนดให้
  คำแนะนำ
  ไม่มี
คำอธิบายรายละเอียด
   ไม่มี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

มี
2 ด้าน

§ ด้านความรู้

§ ด้านทักษะ

เครื่องมือการประเมิน

§
แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน