หน่วยสมรรถนะ

ให้ข้อแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-6-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้ข้อแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร

ทบทวนครั้งที่

  u -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร เสนอแนวทางหรือขั้นตอนในการป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร และประเมินประสิทธิภาพในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

61010201 เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร

-เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาได้มากกว่า 1 ทางเลือก

61010202 เสนอแนวทางหรือขั้นตอนในการป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร

-
-เลือกวิธีการที่ถูกต้องมาใช้ในการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร

61010203 ประเมินประสิทธิภาพในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา

-ประเมินความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
-ประเมินผลการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินผล และให้ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยอาหาร ทบทวนแผนฝึกอบรม รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ -ทักษะเกี่ยวกับการเสนอแนวทางหรือขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร -ทักษะเกี่ยวกับการเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยอาหาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ -ความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพในการปรับปรุงหรือแก้ไข -ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(PerformanceCriteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills andKnowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ไม่มี (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน วิธีการประเมิน -สอบข้อเขียน -สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ:ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้งโดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด -การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยอาหารและกฎหมาย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  - การใช้ข้อสอบข้อเขียน - การสอบถามปากเปล่า/การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่างต่อเนื่อง
สร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร