หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่างต่อเนื่อง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-6-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่างต่อเนื่อง

ทบทวนครั้งที่

  u -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการตรวจสอบข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร วิเคราะห์หารความสัมพันธหรือเชื่อมโยงของข้อมูลกับการเกิดปัญหา รวมถึงแสดงผลการวิเคราะห์และหาข้อสรุป
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

61010101 ตรวจสอบข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร

-ตรวจสอบจุดอ่อน-จุดแข็ง ของแผนปฏิบัติการ
-วางแผนและตรวจประเมินภายในองค์กร(Internal Quality Assurance)
-วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องและครบถ้วน

61010102 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงของข้อมูลกับการเกิดปัญหา

-วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติและเครื่องมือ

61010103 แสดงผลการวิเคราะห์และหาข้อสรุป

-สรุปผลและเขียนบันทึก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินผล และให้ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยอาหาร ทบทวนแผนฝึกอบรม รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   - ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
   - ทักษะเกี่ยวกับการวางแผนและตรวจประเมินภายในองค์กร (Internal Quality Assurance)
   - ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและจุดอ่อน-จุดแข็ง ของแผนปฏิบัติการ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติและเครื่องมือ
   - ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไม่มี (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน
  วิธีการประเมิน
   - สอบข้อเขียน
   - สอบสัมภาษณ์
   หมายเหตุ: ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   - ตรวจสอบจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ปฏิบัติงานและบันทึก
   - ได้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง เมื่อปัจจัยการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงต้องสามารถปรับปรุงแผนได้อย่างเหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  - การใช้ข้อสอบข้อเขียน - การสอบถามปากเปล่า/การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ให้ข้อแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร