หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-090ZA
PRT-AFP-2-090ZA
PRT-AFP-2-088ZA
PRT-AFP-2-179ZA
PRT-AFP-2-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำเล่มหนังสือหนังสือปกอ่อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในเครื่องเย็บลวด ได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

403061 ตรวจสอบระบบหล่อลื่น

1.1 ตรวจสอบระบบหล่อลื่นในจุดต่าง ๆได้ถูกต้อง
1.2 หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นได้ถูกต้องตามระยะในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

403062 ทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษา

2.1 ทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดได้ถูกต้องตามแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

403063 บันทึกข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา

3.1 ลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการปฏิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด2. ความสามารถในการหล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นในเครื่องเย็บลวด3. ความสามารถในทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในคู่มือบำรุงรักษา4. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดที่สื่อสารได้เข้าใจ5. ความสามารถในการจัดทำระบบเก็บประวัติบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด(ข) ความต้องการด้านความรู้1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องเย็บลวด2. ความรู้เกี่ยวกับรายการอะไหล่ของเครื่องเย็บลวด3. ความรู้เกี่ยวกับรายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บประวัติการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกรายการจากการสังเกต2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน3. สภาพเครื่องเย็บลวดที่มีระบบหล่อลื่นถูกต้อง และมีการทำความสะอาดตามแผนการบำรุงรักษา4. เอกสารการลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องเย็บลวด (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. แบบทดสอบ2. แบบสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน N/A (ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ 2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. วิธีการและขั้นตอนการตรวจเช็คระบบหล่อลื่นในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง2. วิธีการและขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องเย็บลวดในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......) 18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมและตรวจสอบเครื่องดายคัตให้พร้อมใช้งาน
บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน