หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-089ZA
PRT-AFP-2-089ZA
PRT-AFP-2-087ZA
PRT-AFP-2-178ZA
PRT-AFP-2-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำเล่มหนังสือ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนในระหว่างการทำเล่ม และผลงานหนังสือจากการทำเล่มหนังสือปกอ่อน ในด้านความถูกต้อง และการยึดติดตามข้อกำหนดคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่กำหนดในองค์กร และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้อย่างครบถ้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

403051 ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือปกอ่อน

1.1 ตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือได้อย่างถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบลักษณะได้ฉากและเป็นเหลี่ยมของสันให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
1.4 ตรวจสอบความต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก/หน้าสุดท้ายของเนื้อในให้ถูกต้อง
1.5 ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขหน้าหนังสือให้ถูกต้อง
1.6 ตรวจสอบภาพและตัวหนังสือหลังตัดเจียนแล้วต้องสมบูรณ์ ไม่ถูกตัดขาด
1.7 ตรวจสอบการยึดติดแน่นของกาวปิดสัน ลวดเย็บ

403052 ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

2.1 ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน2. ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน3. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่สื่อสารได้เข้าใจ(ข) ความต้องการด้านความรู้1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกอ่อน 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน3. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณภาพและรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist) ของงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน4. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคของการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกรายการจากการสังเกต2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน3. รูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มและตัดเจียนแล้วที่ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ตามรายการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มที่กำหนด4. ข้อมูลที่ลงบันทึกการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่ครบถ้วน กระชับ และสื่อสารได้เข้าใจ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. แบบทดสอบ (ค) คำแนะนำในการประเมิน N/A (ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ 2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ 1. การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของรูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มและตัดเจียนแล้ว ตามรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist) งานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่กำหนด2. การตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน โดยใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดความกว้างและความยาว3. การตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือ เป็นการตรวจสอบการไม่กลับหัวของปกกับเนื้อใน และการเป็นเล่มเดียวกันของปกกับเนื้อใน 4. การตรวจสอบลักษณะได้ฉาก ควรใช้ไม้ฉากในการตรวจสอบ และการตรวจสอบเป็นเหลี่ยมของสันโดยวางสันให้ได้ในระนาบที่เรียบไม่โค้ง5. การตรวจสอบความถูกต้องและต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก/หน้าสุดท้ายของเนื้อใน การเรียงลำดับเลขหน้า และความสมบูรณ์ของภาพและตัวหนังสือหลังตัดเจียน จะใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบหนังสือตามข้อกำหนดคุณภาพ6. การตรวจสอบการยึดติดของกาวสัน จะใช้วิธีการดึงเนื้อในออกจากปกของเล่มหนังสือที่ทากาวหัวแล้ว 7. ความครบถ้วนของข้อมูลการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานที่มีการลงบันทึกในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน และต้องกระชับ และสื่อสารได้เข้าใจ (ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......) 18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน