หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-088ZA
PRT-AFP-1-088ZA
PRT-AFP-2-103ZA
PRT-AFP-2-194ZA
PRT-AFP-2-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีมีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนด้วยมือ โดยเตรียมวัสดุในงานทำเล่มแบบเจาะรู ร้อยสันเกลียว รวมทั้งสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำเล่มได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

403041 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บลวด

1.1 ตรวจสอบใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานที่จะทำเล่มแบบเย็บลวด รูปแบบการเย็บ เย็บสัน เย็บมุงหลังคา
1.2 ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อใน ปก ให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
1.3 ตรวจสอบวัดความหนาของเนื้อในและปก
1.4 เลือกขนาดลวดเย็บได้ขนาดที่เหมาะสมกับความหนา

403042 เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบเย็บลวด

2.1 จัดเรียงเนื้อใน และปกให้ได้ฉากเรียบเสมอกัน ตามรูปแบบการเย็บ เย็บสัน เย็บมุงหลังคา
2.2 จัดเรียงเล่มโดยตรวจสอบด้านฉากที่จะป้อนเข้าเครื่องเย็บให้ถูกต้อง

403043 ปรับตั้งเครื่องเย็บลวด

3.1 ใส่ม้วนลวดตรงแกนใส่ม้วน
3.2 ร้อยเส้นลวดตามเส้นทางเดินของลวดเข้าสู่หัวเย็บ
3.3 ปรับฐานรองเย็บตามรูปแบบงานเย็บ เย็บสัน เย็บมุงหลังคา
3.4 ปรับตำแหน่งหัวเย็บให้ตรงกับตัวพับลวด ปรับตั้งระยะห่างของช่วงเข็มเย็บให้พอดีกับขนาดของเล่ม
3.5 ตั้งขนาดความหนาของเล่ม ตั้งขนาดความยาวของลวดให้พอดีกับขนาดความหนาของเล่ม
3.6 ทดลองเดินเครื่อง ทดลองเย็บเล่ม

403044 ทำเล่มแบบเย็บลวด

4.1 ป้อนเล่มหนังสือเข้าเครื่องเย็บให้ตรงตำแหน่งที่ตั้งไว้
4.2 เย็บเล่ม ควบคุมการทำงานของเครื่องเย็บลวด
4.3 ตรวจสอบคุณภาพงานเย็บเล่ม
4.4 แก้ไขปัญหาขณะทำเล่มแบบเย็บลวด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดความหนา
  2. ความสามารถในการใช้เครื่องเจาะรู ที่เหมาะสมกับงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเล่มหนังสือ 2. ความรู้เกี่ยวกับขนาดรูเจาะ ขนาดลวดร้อยสันเกลียว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเจาะรู ร้อยสันเกลียว ได้ถูกต้องตรงกันและตรงตามใบสั่งงาน
  4. ผลจากการจัดเรียงเนื้อในและปกของงานที่ทำเล่ม ให้ถูกต้อง เหมาะสม
  5. ผลจากการทำเล่มหนังสือแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบเนื้อในหนังสือเป็นตรวจสอบชื่อหนังสือและจำนวนเนื้อในให้ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  2. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน
  4. จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่สำหรับการเจาะรู ร้อยสันเกลียวได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง
  5. เตรียมเครื่องมือ เครื่องเจาะรู เสือกขนาดสันเกลียว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  6. ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเครื่องมือ เครื่องเจาะรูที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัต
ปฎิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน