หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องไสสันทากาวเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-080ZA
PRT-AFP-1-080ZA
PRT-AFP-1-079ZA
PRT-AFP-1-170ZA
PRT-AFP-1-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องไสสันทากาวเบื้องต้น

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องไสสันทากาวเบื้องต้น โดยตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของอุปกรณ์ความปลอดภัยของเครื่องไสสันทากาวก่อนปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องไสสันทากาวหลังปฏิบัติงานแต่ละวัน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

402031 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยของเครื่องไสสันทากาว

1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของเครื่องไสสันทากาวให้มีพร้อมทำงานได้ตามคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

402032 ทำความสะอาดเครื่องไสสันทากาวประจำวัน

2.1 ทำความสะอาดเครื่องไสสันทากาวหลังการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านการไสสันทากาวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถพื้นฐานในการบำรุงรักษาเครื่องไสสันทากาว
  2. ความสามารถในการล้างทำความสะอาดเครื่องไสสันทากาวอย่างถูกวิธี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องไสสันทากาว
  2 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องไสสันทากาว 3. ความรู้เกี่ยวกับน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องไสสันทากาว
  4. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
  4. ผลจากการทำความสะอาดเครื่องไสสันทากาว
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   1. อุปกรณ์ความปลอดภัยในเครื่องไสสันทากาว เช่น ตาไฟ ไมโครสวิตช์การ์ด ปุ่มหยุด (stop) ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (emergency)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพงานไสสันทากาวเบื้องต้นหลังตัดเจียนแล้ว
บำรุงรักษาเครื่องไสสันทากาวเบื้องต้น