หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานไสสันทากาวเบื้องต้นหลังตัดเจียนแล้ว

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-079ZA
PRT-AFP-1-079ZA
PRT-AFP-1-078ZA
PRT-AFP-1-169ZA
PRT-AFP-1-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพงานไสสันทากาวเบื้องต้นหลังตัดเจียนแล้ว

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการตรวจสอบงานหนังสือที่ได้จากการไสสันทากาวหลังตัดเจียนแล้ว ในเรื่องความเรียบร้อยของรูปเล่ม และลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานไสสันทากาว

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ข้อกำหนดคุณภาพงานไสสันทากาว

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

402021 ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่มหนังสือ

1.1 ตรวจความสะอาดของรูปเล่มหนังสือได้เรียบร้อย (ไม่มีรอยขีดข่วน รอยสกปรก)
1.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของปกและสันหนังสือ

402022 ลงบันทึกข้อมูลการปฎิบัติงานไสสันทากาว

2.1 ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละงานครบถ้วนตามใบกำกับงานที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านการไสสันทากาวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาวด้วยตาอย่างรอบคอบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพงานไสสันทากาว
  2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการลงบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. แบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   1. การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น เป็นการตรวจสอบด้วยตาเปล่า โดยตรวจสอบดังนี้
   - ความสะอาดของรูปเล่มหนังสือ ต้องไม่มีรอยขีดข่วน รอยสกปรกติดบนหนังสือ
   - ความเรียบร้อยของปกและสันหนังสือ โดยปกและเนื้อในต้องตัดเจียนมาเสมอเท่ากัน
   - สันหนังสือต้องตรง ไม่โค้ง ความหนากาวพอดี ไม่มากเกิน หรือน้อยเกินไป
   - ขนาดสันต้องเท่ากันตลอดแนวสันหนังสือ โดยใช้การวัดด้วยไม้บรรทัด เพื่อให้การตรวจสอบแน่นอนขึ้น
   - แนวหักสันหนังสือมีขนาดพอดี และมีรอยลึกที่เหมาะสม
   2. การลงบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน เป็นการบันทึกปริมาณงานที่ไสสันทากาว ทั้งที่เป็นงานคุณภาพดี และงานที่ไม่ได้คุณภาพ ระยะเวลาทำงาน และปัญหาในงานไสสันทากาว
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฎิบัติงานไสสันทากาว
ตรวจสอบคุณภาพงานไสสันทากาวเบื้องต้นหลังตัดเจียนแล้ว