หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติงานไสสันทากาว

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-078ZA
PRT-AFP-1-078ZA
PRT-AFP-1-077ZA
PRT-AFP-1-168ZA
PRT-AFP-1-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานไสสันทากาว

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงานไสสันทากาวด้วยเครื่องไสสันทากาว โดยเตรียมวัสดุในงานไสสันทากาว ป้อนและเติมปกหนังสือ รวมทั้งสามารถเดินเครื่องและหยุดเครื่องได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) หรือ (Material Safety Data Sheet, MSDS) ของกาวที่ใช้กับงานไสสันทากาว

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

402011 เตรียมวัสดุในงานไสสันทากาว

1.1 ตรวจสอบใบสั่งงานไสสันทากาวและตัวอย่างหนังสือที่จะไสสันทากาวให้เรียบร้อยก่อนไสกาว
1.2 เตรียมเนื้อในของหนังสือตามใบสั่งงานไสสันทากาวได้ถูกต้อง
1.3 เตรียมปกของหนังสือและตรวจสอบชื่อและจำนวนตามใบสั่งงานไสสันทากาวได้ถูกต้อง
1.4 เตรียมชนิดและปริมาณของกาวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนพิมพ์ตามใบสั่งงานไสสันทากาว

402012 ป้อนและเติมปกหนังสือ

2.1 ป้อนปกหนังสือวางบนส่วนป้อนหนังสือได้เรียบร้อย และปลอดภัย
2.2 เติมปกหนังสือในส่วนป้อนหนังสือได้เรียบร้อย และปลอดภัย

402013 เดินเครื่องและหยุดเครื่องไสสันทากาว

3.1 เดินเครื่องไสสันทากาวได้ถูกต้องและปลอดภัย
3.2 หยุดเครื่องไสสันทากาวได้ถูกต้องและปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านการไสสันทากาวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ - ความสามารถในการใช้เครื่องไสสันทากาวที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเบื้องต้นได้. (ข) ความต้องการด้านความรู้1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนไสสันทากาว 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องไสสันทากาว3. ความรู้เกี่ยวกับกาวที่ใช้กับงานไสสันทากาว4. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) หรือ (Material Safety Data Sheet, MSDS) ของกาวที่ใช้ในงานไสสันทากาว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกรายการจากการสังเกต2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน3. ผลจากการเตรียมชื่อ-จำนวนเนื้อในและปกของหนังสือที่จะไสสันทากาวได้ถูกต้องตรงกันและตรงตามใบสั่งงาน4. ผลจากการจัดเรียงเนื้อในและปกของหนังสือที่จะไสสันทากาวให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะป้อนเข้าเครื่องไสสันทากาวได้อย่างเหมาะสมกับความเร็วเครื่องและไม่ติดขัด5. ผลจากการเลือกชนิดและปริมาณกาวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนพิมพ์ตามใบสั่งงาน6. ผลจากการอ่านและทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของกาวที่ใช้ในงานไสสันทากาว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานไสสันทากาว(ค) คำแนะนำในการประเมินมีการสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด(ง) วิธีการประเมิน 1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ตรวจสอบเนื้อในหนังสือเป็นตรวจสอบชื่อหนังสือและจำนวนเนื้อในให้ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง2. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะไสสันทากาวจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง3. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะไสสันทากาวให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงานไสสันทากาว4. จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่จะป้อนเข้าเครื่องได้อย่างถูกต้องทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง5. จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่จะป้อนเข้าเครื่องได้อย่างไม่ติดขัดตามความเร็วของเครื่องไสสันทากาว6. เตรียมชนิดและปริมาณของกาวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนพิมพ์ตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์7. ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของกาวที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......) 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฎิบัติงานไสสันทากาว