หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมงานพับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-3-077ZA
PRT-AFP-3-077ZA
PRT-AFP-3-076ZA
PRT-AFP-3-167ZA
PRT-AFP-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและควบคุมงานพับ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างพับ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและควบคุมงานพับ โดยวางแผนวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และควบคุมการปฏิบัติงานพับของช่างพับให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเสร็จทันตามกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้ปฏิบัติงานพับระดับเชี่ยวชาญ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

401061 วางแผนวัสดุที่ต้องใช้งานพับ

1.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณงานพับได้ครบถ้วน
1.2 กำหนดปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในงานพับให้เพียงพอตามข้อมูลปริมาณงาน
1.3 นำเสนอแผนการใช้วัสดุในงานพับได้ทันต่อการใช้งาน

401062 ควบคุมการปฏิบัติงานพับ

2.1 ควบคุมการปฏิบัติงานพับให้เป็นไปตามกำหนดเสร็จ
2.2 บันทึกข้อมูลปริมาณงานพับได้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.3 จัดทำเอกสารสรุปการปฏิบัติงานพับได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพับมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - ผ่านสมรรถนะ 40102 เตรียมเครื่องพับ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวางแผนวัสดุที่ใช้ในงานพับ
  2. ความสามารถในการจัดทำแผนการใช้วัสดุ
  3. ความสามารถในการกำหนดเสร็จของงานพับ
  4. ความสามารถในการควบคุมงานพับให้ทันกำหนดเสร็จ
  5. ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติงานพับ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมการผลิต
  2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพับ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานพับ
  4. เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานพับ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานพับ เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานพับ และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
วิเคราะห์คุณภาพงานพับและเสนอแนะการแก้ปัญหาการพับด้วยเครื่องพับ
วางแผนและควบคุมงานพับ