หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์คุณภาพงานพับและเสนอแนะการแก้ปัญหาการพับด้วยเครื่องพับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-3-076ZA
PRT-AFP-3-076ZA
PRT-AFP-3-075ZA
PRT-AFP-3-166ZA
PRT-AFP-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์คุณภาพงานพับและเสนอแนะการแก้ปัญหาการพับ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างพับ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานพับ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่ วิธีการพับ การใช้เครื่องพับ เพื่อนำมาเตรียม และใช้เครื่องพับได้ถูกต้อง รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานพับที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้ปฏิบัติงานพับระดับเชี่ยวชาญ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

401051 วิเคราะห์คุณภาพงานพับ

1.1 วิเคราะห์คุณภาพพับรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
1.2 กำหนดวิธีการพับในงานพับรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเครื่องพับได้ถูกต้อง

401052 วิเคราะห์ปัญหางานพับและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.1 วิเคราะห์ปัญหางานพับที่เกิดจากรูปแบบการพับและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง
2.2 วิเคราะห์ปัญหางานพับที่เกิดจากการใช้เครื่องพับและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพับมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - ผ่านสมรรถนะ 40102 เตรียมเครื่องพับ
  - ผ่านสมรรถนะ 40103 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานพับ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานพับ
  2. ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาในงานพับ 3. ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานพับ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องพับ
  2. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพงานพับรูปแบบต่าง ๆ
  3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพับ
  5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องพับ
  6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานพับ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานพับ และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
วิเคราะห์คุณภาพงานพับและเสนอแนะการแก้ปัญหาการพับด้วยเครื่องพับ