หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัสดุสำหรับงานพับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-1-072ZA
PRT-AFP-1-072ZA
PRT-AFP-1-071ZA
PRT-AFP-1-162ZA
PRT-AFP-1-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมวัสดุสำหรับงานพับ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานพับที่มีทักษะขั้นพื้นฐาน, ผู้ช่วยช่างพับ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงานพับด้วยเครื่องพับกระดาษ โดยอ่านคำสั่งการทำงานและเตรียมกระดาษสำหรับงานพับได้ และการใช้เครื่องพับได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยภายใต้การกำกับของช่างพับ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  . ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

401011 อ่านใบสั่งงานและทำความเข้าใจ

1.1 ใบสั่งงานและเข้าใจคำสั่งหัวหน้างานได้ถูกต้อง

401012 เตรียมกระดาษสำหรับงานพับตามใบสั่งงาน

2.1 เตรียมกระดาษตามใบสั่งงานมาที่เครื่องพับได้ถูกต้อง

401013 ตรวจสอบคุณภาพกระดาษที่พร้อมเข้าพับ

3.1 ตรวจสอบตั้งกระดาษงานพิมพ์ให้มีสภาพเรียบร้อย
3.2 ตรวจสอบเครื่องหมายเข้าฉากพิมพ์ตรงกันทุกแผ่น
3.3 ตรวจสอบสภาพหมึกแห้งสมบูรณ์พร้อมเข้าพับ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านการพับมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ข) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านใบสั่งงานพับได้ และตรวจสอบงานพิมพ์ที่จะนำไปพับได้
  2. เตรียมกระดาษตามใบสั่งงานมาที่เครื่องพับ 3. ตรวจสอบคุณภาพกระดาษที่เป็นงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ให้พร้อมเข้าพับ
  4. นำกระดาษเข้าเครื่องพับได้
  
(ค) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานพิมพ์และขั้นตอนการพับ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องพับ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. บันทึกรายการจากการสังเกต
   2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
   3. ผลจากการเตรียมกระดาษที่เป็นงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ได้ถูกต้องตรงกันและตรงตามใบสั่งงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานพับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. งานพับเป็นงานพับกระดาษด้วยเครื่องพับ โดยเน้นการพับหนังสือเล่ม.
  2. การเตรียมกระดาษซึ่งเป็นการเตรียมแผ่นพิมพ์ที่ได้จากเครื่องพิมพ์ ให้ถูกต้องตรงกับใบสั่งงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.4การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.5การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.6การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
เตรียมวัสดุสำหรับงานพับ