หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ทำเล่มหนังสือปกอ่อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-3-095ZA
PRT-AFP-3-095ZA
PRT-AFP-3-105ZA
PRT-AFP-3-196ZA
PRT-AFP-3-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ทำเล่มหนังสือปกอ่อน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาว โดยวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่ สมบัติของกาว การใช้เครื่องไสสันทากาว เพื่อนำมาใช้เลือกวัสดุกาวที่เหมาะสม และใช้เครื่องไสสันทากาวได้ถูกต้อง รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานไสสันทากาวที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้ปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือระดับฝีมือเฉพาะทาง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

403081 วางแผนวัสดุที่ต้องใช้งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้ครบถ้วน
1.2 กำหนดปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนให้เพียงพอตามข้อมูลปริมาณงาน
1.3 นำเสนอแผนการใช้วัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้ทันต่อการใช้งาน

403082 ควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

2.1 ควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนให้เป็นไปตามกำหนดเสร็จ
2.2 บันทึกข้อมูลปริมาณงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.3 จัดทำเอกสารสรุปการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนขั้นพื้นฐาน - มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานเตรียมเครื่องเย็บลวดให้พร้อมในงานทำเล่มหนังสือแบบเย็บลวด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวางแผนวัสดุที่ใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน2. ความสามารถในการจัดทำแผนการใช้วัสดุทำเล่มหนังสือปกอ่อน3. ความสามารถในการกำหนดเสร็จของงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน4. ความสามารถในการควบคุมงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนให้ทันกำหนดเสร็จ5. ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน (ข) ความต้องการด้านความรู้1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมการผลิต2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติการใช้งานของวัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกอ่อน4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกรายการจากการสังเกต2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน3. เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน4. เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. แบบทดสอบ2. แบบสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน N/A (ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ 2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ก) คำแนะนำ N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......) 18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนและเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกอ่อน
วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ทำเล่มหนังสือปกอ่อน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน