หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนและเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-3-094ZA
PRT-AFP-3-094ZA
PRT-AFP-3-104ZA
PRT-AFP-3-195ZA
PRT-AFP-3-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนและเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาว โดยวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่ สมบัติของกาว การใช้เครื่องเย็บลวด เครื่องเจาะรู การใช้เลือกวัสดุ กาว ลวดเย็บ ที่เหมาะสม และใช้เครื่องเย็บลวดได้ถูกต้อง รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้ปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนระดับฝีมือเฉพาะทาง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

403071 วิเคราะห์คุณภาพวัสดุที่ใช้ในการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

1.1 ทดสอบสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่มได้ถูกต้อง
1.2 เลือกใช้วัสดุทำเล่มที่เหมาะสมกับลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มได้ถูกต้อง

403072 วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.1 วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือที่เกิดจากวัสดุทำเล่มและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง
2.2 วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือที่เกิดจากการใช้เครื่องเย็บลวดและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเล่มแบบเย็บลวดมาไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือเบื้องต้นหลังตัดเจียนแล้ว - มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานเตรียมเครื่องเย็บลวดให้พร้อมในงานเย็บลวด - มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการทดสอบสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่ม2. ความสามารถในการเลือกใช้วัสดุทำเล่มให้เหมาะสมกับลักษณะหนังสือที่จะทำเล่ม3. ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือที่เกิดจากคุณภาพวัสดุทำเล่ม 4. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือที่เกิดจากการใช้เครื่องเย็บลวด5. ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือได้(ข) ความต้องการด้านความรู้1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องเย็บลวด2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่ม3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่ม 4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือ5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องเย็บลวด6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกรายการจากการสังเกต2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน3. รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. แบบทดสอบ2. แบบสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน N/A (ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ 2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือ และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ 1. สมบัติของวัสดุทำเล่มที่มีผลต่อการทำเล่มที่ควรทดสอบ 2. การเลือกใช้วัสดุทำเล่มต้องเหมาะสมกับลักษณะหนังสือ (ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......) 18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนและเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน