หน่วยสมรรถนะ

ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-061ZA
HRM-ZZZ-6-061ZA
HRM-ZZZ-3-061ZA
HRM-ZZZ-4-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ให้ความร่วมมือ

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติ (Attitude)
ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเคารพซึ่งกันและกัน (Respectfully
with diverse team) มีความยืดหยุ่น (Exercise Flexibility) เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ (Willingness to be helpful) และประนีประนอม (Making necessary compromises) ต่อกัน
มีความสามารถในการกำหนดและเชื่อมโยงเป้าหมายบุคคล หน่วยงาน องค์การ
และแบ่งความรับผิดชอบในการทำงาน (Share responsibility) ร่วมกันอย่างสอดคล้อง
ยกย่อง ชื่นชม แก่สมาชิกของทีมที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน (Value the
individual Contribution) เสียสละ มองเห็นผลประโยชน์
และเป้าหมายร่วมกัน (Common goal) เป็นหลัก
มีบรรยากาศการปฏิบัติงานที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สมัครสมานสามัคคี เหนียวแน่น
และผูกพันซึ่งกันและกัน ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทางค่านิยม ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของสมาชิกขององค์การ สมาชิกทุกคนในทีมต่างมุ่งมั่น
และมีแรงขับอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันให้ทีมบรรลุเป้าหมาย และเกิดความสำเร็จสูงสุด
อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถผลักดันโน้มน้าวจูงใจ (Motivation) สมาชิกในทีมให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ เหตุและผลซึ่งกันและกัน
รู้สึกเป็นมิตร และมีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนทีมไปพร้อมๆ กันในทิศทางที่เหมาะสมกลมเกลียว
และราบรื่น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

2010601 ให้ความร่วมมือ

1.1มีทัศนคติที่ดี เคารพและเชื่อมั่นต่อผู้ร่วมงาน
1.2 กระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
1.3สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคีและผูกพันซึ่งกันและกัน

2010602 ทำงานเป็นทีม

2.1เปิดใจ ยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยเหตุและผล
2.2ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีมงาน และจัดสรรบทบาทหน้าที่
2.3 ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ทีมบรรลุเป้าหมายและรับผิดชอบต่อภารกิจอย่างเต็มความสามารถ
2.4เสนอความคิดเห็น ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงไปตรงมาและจริงใจ
2.5มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม
2.6 ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงความหลากหลายอื่นๆ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2.7จัดการความขัดแย้ง อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน

2010603 ภาวะผู้นำ

3.1 เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและพร้อมรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้น
3.2 สร้างโอกาส สนับสนุนให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผูกพันต่อเป้าหมายของทีมร่วมกัน
3.3ให้แนวทาง ให้คำแนะนำช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
3.4ให้คำแนะนำช่วยเหลือพัฒนาขีดความสามารถของทีมงานและบุคลากร
3.5ติดตามประเมินผลการทำงานของทีม ชื่นชมและสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1.
ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  2.
ทักษะในการระบุเป้าหมาย
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมาชิกของทีมงาน
  3.
ทักษะด้านการนำเสนอ แสดงออกซึ่งความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น
  4.
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ
  5.
ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีม
สนับสนุนสมาชิกทีมงานให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามข้อตกลง
  6.
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ แสดงออกถึงการเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้และความเข้าใจ ในหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์
และการจูงใจ
  2.
ความเข้าใจ
และการแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างของบุคคล
และนำมาเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน
  3.
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวทาง
และวิธีการบริหารความขัดแย้ง
  4.
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้พัฒนาของผู้ใหญ่

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  1. แฟ้มประวัติการทำงาน
  2. แฟ้มประวัติสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  1.
ผลการสอบข้อเขียน
  2.
ผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ
ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
ภายในทีม และภายนอกทีมเป็นบทบาทหน้าที่ทั้งที่เป็นทางการเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ
และบทบาทที่ไม่เป็นทางการในการทำงานร่วมกันหมายคามรวมถึง
การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน