หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตนเอง และผู้อื่น

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-059ZA
HRM-ZZZ-6-059ZA
HRM-ZZZ-3-059ZA
HRM-ZZZ-4-059ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตนเอง

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงความสามารถในการโค้ช และการให้คำแนะนำ
เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงาน
ตลอดจนใช้ความรู้นั้นในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถและศักยภาพ
และพัฒนางานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

2010401 เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

1.1ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในวิชาชีพและรอบตัวอย่างสม่ำเสมอ
1.2ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
1.3ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งระดับบุคคลและองค์การ

2010402 ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

2.1ติดตาม วิเคราะห์ข่าวสารและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
2.2ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2010403 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงาน

3.1ริเริ่ม และประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ในการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

2010404 วางแผนและพัฒนาผู้ร่วมงาน

4.1วิเคราะห์ความจำเป็น กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการพัฒนาผู้ร่วมงาน
4.2แสดงบทบาทและใช้เทคนิควิธีการโค้ช
4.3ดำเนินการพัฒนาผู้ร่วมงานตามแผน ให้คำแนะนำปรึกษา ติดตามผลและติดตามผล และ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการสื่อสาร
การฟัง การถาม และการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
  2. ทักษะการกำหนดแนวทางและดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ร่วมงานให้เกิดการเรียนรู้พัฒนา
  3. ทักษะการปรับตัว
ปรับเปลี่ยนแนวคิด
วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน
  4. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
  5. ทักษะการใช้เทคนิค
และวิธีการโค้ชที่มีประสิทธิผล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้ในแหล่งข้อมูล
และแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
  2.
ความรู้และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3.
ความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์
เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาบุคลากร
  4.
ความรู้และความเข้าใจในบทบาท หลักเกณฑ์ ของการโค้ช

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  1. แนวคิดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
2. ตัวอย่างสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
  3. ตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องปรับตัว
และแนวทางการปรับตัวที่ใช้
  4. ตัวอย่างวิธีการพัฒนา
ปรับปรุงงาน
  5. แนวคิดในการพัฒนาผู้อื่น
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  1.
ผลการสอบข้อเขียน
  2.
ผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ
ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ
  2. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
และการปรับตัว
  3. แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงงาน (Work Improvement)
  4. แนวทางการพัฒนาความรู้
ทักษะ และความสามารถของผู้ร่วมงาน
  5. การโค้ช
(Coaching)
คือ การส่งเสริม และสนับสนุน ให้ผู้อื่นแสดง และปลดปล่อยศักยภาพ
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
พัฒนาตนเอง และผู้อื่น

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน