หน่วยสมรรถนะ

คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-057ZA
HRM-ZZZ-6-057ZA
HRM-ZZZ-3-057ZA
HRM-ZZZ-4-057ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจที่มีความชัดเจนและมีเหตุผลรองรับเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา
หรือจัดการสถานการณ์ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน การแยกแยะ
การสืบค้นสารสนเทศ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การทำนาย และการใช้ความรู้
ประกอบกับอาศัยแหล่งอ้างอิงหรือทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือจัดการสถานการณ์วิกฤติ
หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานหรือองค์การผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

2010201 แสวงหาแหล่งข้อมูล และรวบรวมความรู้ ข้อมูล หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

1.1 ติดตามและรวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ ข่าวสารและความรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การ
1.2แยกแยะ และกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2010202 ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และสาเหตุ

2.1วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2.2 ระบุประเด็นสำคัญ และสรุปข้อมูลให้ง่ายต่อความเข้าใจ
2.3 คาดการณ์สถานการณ์ หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการรองรับสถานการณ์

2010203 คิดตรรกะเชิงเหตุผล (Logical Thinking / Reasoning)

3.1กำหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

2010204 กำหนดและวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

4.1วิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไข-รับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4.2ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไข-รับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2010205 คิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม

5.1ระบุข้อบกพร่อง หรือช่องโอกาสในการพัฒนา หรือสร้างนวัตกรรม
5.2สร้างสรรค์นวัตกรรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการค้นคว้า
รวบรวม และแยกแยะข้อมูล
  2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
  3. ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล
  4. ทักษะการตัดสินใจ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของการวิเคราะห์
  2. ความเข้าใจในข่าวสาร
สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
  3. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่ต้องวิเคราะห์
  4. ความรู้เกี่ยวกับการสรุป
และจัดทำรายงาน
  5. ความรู้เกี่ยวกับงานหรือเรื่องที่จะสร้างนวัตกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  1.
แบบรวบรวมข้อมูล
  2.
รายงานสรุปผลข้อมูล
  3.
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  4.
ความสำเร็จในการกำหนดหลักการในการตัดสินใจ
  5.
รายงานผลการวิเคราะห์
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  1.
ผลการสอบข้อเขียน
  2.
ผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ
ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. นวัตกรรม
หมายถึง การใช้ความรู้ แนวคิด รวมไปถึงประสบการณ์เพื่อสร้างหรือพัฒนาสิ่งใหม่
ทั้งที่เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
และสิ่งที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมอันนำมาซึ่งคุณค่าหรือผลประโยชน์นวัตกรรมอาจเป็นนวัตกรรมสินค้า
และบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน