หน่วยสมรรถนะ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-056ZA
HRM-ZZZ-6-056ZA
HRM-ZZZ-3-056ZA
HRM-ZZZ-4-056ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

การมีพฤติกรรมส่วนบุคคลและอาชีพที่พึงประสงค์
ไม่มีพฤติกรรมที่ความขัดแย้งของกิจกรรมและผลประโยชน์
และไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ใช้ตำแหน่ง
หน้าที่เอื้อประโยชน์อันมิควรแก่ตนเองและผู้อื่น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

2010101 พฤติกรรมส่วนบุคคลและอาชีพ

1.1 เข้าใจและสามารถอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติขององค์การ เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพได้
1.2 ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมอันดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน
1.3 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนด
1.4 ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.5 ถ่ายทอดและจูงใจให้ผู้ร่วมงานยึดมั่นในหลักที่พึงปฏิบัติ ให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

2010102 ความขัดแย้งของกิจกรรมและผลประโยชน์

2.1 ไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์อันมิควรแก่ตนเองและผู้อื่น
2.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรืออาชีพอื่นที่เป็นการแข่งขัน หรือขัดต่อผลประโยชน์ขององค์การที่ตนสังกัดอยู่
2.4 ร่วมกำหนดแนวทางป้องกันพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

2010103 ใช้ข้อมูล และทรัพยากรขององค์การ

3.1 ใช้ข้อมูลและทรัพยากรขององค์การอย่างสุจริต มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ
3.2 เคารพและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและองค์การ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ความสามารถในการสื่อสาร
ถ่ายทอด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
  2. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายองค์การ
  3. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารความหลากหลาย
  5. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท
หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการทำงานอย่างเต็มความสามารถ
และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นระยะเวลานาน
  2. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท
หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการไม่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
  3. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท
หรือหัวหน้างาน ที่แสดงออกถึงการต่อต้าน
หรือไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม
และมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางป้องกัน
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  1. ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติขององค์การ
  2. ความเข้าใจในหลักคุณธรรม
จริยธรรม และมาตรฐานความประพฤติอันดี
  3. ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (สจท.)
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากบริษัท หรือหัวหน้างาน และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การทดสอบ และ/หรือ
ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้
หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ไม่มี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตาม ประเมินผลการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร
จรรยาบรรณวิชาชีพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน