หน่วยสมรรถนะ

บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-6-021ZA
HRM-ZZZ-3-021ZA
HRM-ZZZ-4-021ZA
HRM-ZZZ-5-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บริหารระเบียบข้อบังคับ

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถติดตาม
และศึกษาข้อมูลสถานการณ์ และกฎหมายแรงงาน
จัดทำร่างและนำเสนอข้อบังคับการพนักงาน
และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย และกฎหมาย
เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในการพนักงานสัมพันธ์ การดูแล
และกวดขันวินัยพนักงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1040301 ติดตาม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์ และกฎหมายแรงงาน

1.1ติดตาม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์และกฎหมายแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
1.2วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการ

1040302 ร่างและนำเสนอข้อบังคับการพนักงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย และกฎหมาย

2.1ร่าง ทบทวน และนำเสนอระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
2.2สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการใช้บังคับตามกำหนดเวลา

1040303 ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในการพนักงานสัมพันธ์ การดูแล และกวดขันวินัยพนักงาน

3.1ให้ความรู้เกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแก่ผู้บังคับบัญชา
3.2ให้คำแนะนำในการพนักงานสัมพันธ์และการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ทักษะด้านการสื่อสาร
และโน้มน้าว ความรู้กฎหมายแรงงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์
และความรู้กฎหมายแรงงาน
  2. ความรู้และความเข้าใจในสถานการณ์แรงงาน
และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ความรู้ด้านการจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
และการบริหารระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายขององค์การอยู่เสมอ
  4. ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
เจตนารมย์ และแนวปฏิบัติของระเบียบข้อบังคับฯ การสืบสวนสอบสวน
และการดำเนินการทางวินัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  1.
ตัวอย่างการร่างระเบียบข้อบังคับการพนักงาน
  2.
ใบรับรองการฝึกอบรมกฎหมายแรงงาน
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  1.
ผลการสอบข้อเขียน
  2.
ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ
ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   กฎหมายแรงงาน
หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน