หน่วยสมรรถนะ

สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-6-020ZA
HRM-ZZZ-3-020ZA
HRM-ZZZ-4-020ZA
HRM-ZZZ-5-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

สร้าง

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
รักษาความสัมพันธ์ บริหารและจัดการความขัดแย้งระหว่างพนักงานและองค์การและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1040201 วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริม รักษาความสัมพันธ์

1.1กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
1.2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอผู้บริหาร

1040202 บริหารและจัดการความขัดแย้งระหว่างพนักงานและองค์การ

2.1 ศึกษาข้อมูลความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์สาเหตุ
2.2 วางแผน และดำเนินการแก้ไข รวมถึงประเมินผลการดำเนินการแก้ไขความขัดแย้ง

1040203 ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานสัมพันธ์

3.1รับฟัง ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงาน และผู้บริหารเพื่อให้คำแนะนำ
3.2ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานและผู้บริหารในการดำเนินงานพนักงานสัมพันธ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะด้านการสื่อสาร
เช่น การฟัง การถาม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
  2. ทักษะด้านการรวมรวบ
และวิเคราะห์ข้อมูล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้และความเข้าใจในการวางแผนงานพนักงานสัมพันธ์
และกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์
  2. ความรู้และความเข้าใจในการบริหารโครงการ
และการดำเนินงานกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์
  3. ความรู้และความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  1. ตัวอย่างแผนดำเนินงานสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและองค์การ
  2. ตัวอย่างแนวทางการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  1.
ผลการสอบข้อเขียน
  2.
ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ
ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   การบริหารความขัดแย้ง
หมายถึง การจัดการความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานระหว่างพนักงาน
และระหว่างพนักงานกับองค์การ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงอันดีระหว่างกันได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน