หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-010ZA
HRM-ZZZ-6-010ZA
HRM-ZZZ-3-010ZA
HRM-ZZZ-4-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการสรรหา

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถสรรหาผู้สมัครงานและทดสอบและคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020401 สรรหาผู้สมัครงาน

1.1จัดทำประกาศรับสมัครงานภายในและภายนอกองค์การ
1.2บริหารฐานข้อมูลผู้สมัครงาน ระบบโปรแกรมฐานข้อมูล บริหารฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

1020402 ทดสอบและคัดเลือกผู้สมัคร

2.1คัดกรองใบสมัครงาน
2.2จัด ประมวล และวิเคราะห์ผลการทดสอบ
2.3ฝึกทักษะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในงานสรรหาคัดเลือก
2.4สัมภาษณ์
2.5ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง
2.6สรุปผลการคัดเลือก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสรรหาบุคลากร
  2. ทักษะการสัมภาษณ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะธรรมชาติงานของตำแหน่งงาน
  2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการคัดกรองข้อมูลประวัติผู้สมัครงาน
  3. ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลทดสอบ
  4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการการสอน และฝึกทักษะ
  5. ความรู้ เกี่ยวกับหลักการสัมภาษณ์
  6. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรื่องแนวโน้มของการพิจารณาโดยอคติ
  7. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดเกณฑ์เพื่อสรุปผลการคัดเลือก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  แฟ้มประวัติการทำงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   การจัดทำประกาศรับสมัครงานภายในและภายนอกองค์การครอบคลุมถึงการประกาศรับสมัครงานที่ไม่แบ่งแยกความแตกต่างของเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว วัฒนธรรม และความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษย์ชน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน