หน่วยสมรรถนะ

กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-006ZA
HRM-ZZZ-6-006ZA
HRM-ZZZ-3-006ZA
HRM-ZZZ-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

กำกับดูแล

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ความสามารถในการกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานและกำกับดูแล
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010601 กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน

1.1 กำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลงานฯ แนวทางการติดตามผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

1010602 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

2.1 กำกับดูแลการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ติดตามผล แก้ปัญหาและตัดสินใจ และผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
2.2ประเมินผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2.3 รายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลและให้ความเห็นในการดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข

1010603 ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร

3.1ให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารหน่วยงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการบริหารโครงการ
และ/หรือ แผนงาน
  2. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
3. ทักษะการสื่อสาร
เป็นคู่คิด
  4. ทักษะการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารในการบริหารแผนกลยุทธ์
  5. ทักษะการประเมินผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
  6. ทักษะการสรุป
วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
และให้ความเห็นในการดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร
แนวทางการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดทำรายงาน
  2. ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
   ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานกลยุทธ์องค์การ
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  1.
ผลการสอบข้อเขียน
  2
.ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ
และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ
ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  แนวทางการติดตามผล
หมายถึง เครื่องมือและกระบวนการต่างๆในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น
การรายงานผลการดำเนินงาน On-line การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
รวมถึงการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน (Performance Review) รายเดือน ไตรมาส ครึ่งปี และสิ้นปี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์
กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน