หน่วยสมรรถนะ

กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

HRM-ZZZ-5-004ZA
HRM-ZZZ-6-004ZA
HRM-ZZZ-3-004ZA
HRM-ZZZ-4-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

กำหนดเป้าหมาย

ทบทวนครั้งที่

ไม่มี

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3,4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit
Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel
manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human
resource clerk) (ISCO – 08)
  -Unit
Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010401 กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 สามารถกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงาน แผนการดำเนินงาน และกรอบระยะเวลาได้

1010402 กำหนดแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงานสู่หน่วยงาน

2.1สามารถกำหนดแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานสู่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามลำดับชั้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
ไม่มี
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกำหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards) รวมถึงแผนการดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา
  2. ความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR
Scorecards)
  3. ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการดำเนินงาน
และกรอบระยะเวลา
  4. ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills
and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance
Evidence)
  ตัวอย่างผลงาน
รายงานตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
  (ข) หลักฐานความรู้
(Knowledge Evidence)
  1.
ผลการสอบข้อเขียน
  2.
ผลการสอบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ใช้วิธีการในการการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน
ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด
  วิธีการประเมิน
   1.
ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้
ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ
และ/หรือ
   2.
ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ
ใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ตัวชี้วัดผลงาน
หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecards)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน