หน่วยสมรรถนะ

การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-2-062ZA
PRT-PRS-2-062ZA
PRT-PRS-2-061ZA
PRT-PRS-2-152ZA
PRT-PRS-2-117ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การกำหนดแผนบำรุงรักษา

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ออฟเซต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นได้ โดยมีทักษะในการทำแผนบำรุงรักษา ดำเนินการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด และสามารถตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องพิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303121 การกำหนดแผนบำรุงรักษา

1.1 ศึกษาคู่มือการซ่อมบำรุงประจำเครื่อง
1.2กำหนดจุดและตำแหน่งการบำรุงรักษาตลอดจนการกำหนดระยะเวลาตามคู่มือการซ่อมบำรุงประจำเครื่อง
1.3กำหนดวิธีการบำรุงรักษาตามคู่มือการซ่อมบำรุงประจำเครื่อง
1.4ทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ตามคู่มือการซ่อมบำรุงประจำเครื่อง

303122 การดำเนินการซ่อมบำรุง

2.1เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาได้ถูกต้องตามคู่มือการซ่อมบำรุงประจำเครื่อง
2.2ส่วนต่างๆของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ได้รับการทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนด
2.3ส่วนต่างๆของเครื่องพิมพ์ได้รับการใส่สารหล่อลื่น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนด
2.4เปลี่ยนส่วนประกอบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเครื่องพิมพ์ให้สอดคล้องกับแผนการบำรุงรักษาที่ได้กำหนดไว้
2.5ปรับตั้งเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งานให้เป็นไปตามคู่มือคำแนะนำประจำเครื่อง
2.6บันทึกและรายงานผลการบำรุงรักษา
2.7เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเครื่อง

303123 การตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องพิมพ์

3.1ตรวจจับความผิดปกติของเครื่องพิมพ์
3.2หยุดเครื่องพิมพ์ได้ก่อนเกิดความเสียหาย
3.3รายงานความผิดปกติให้กับผู้เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลประวัติเครื่องจักร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คู่มือการบำรุงรักษาประจำเครื่องพิมพ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การระบุจุดหรือตำแหน่งการบำรุงรักษา และการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษา
  2. การทำแผนการดำเนินการบำรุงรักษา
  3. การเตรียมเครื่องมือ วัดสุ และอุปกรณ์
  4. การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
  5. การหยอดน้ำมันและสารหล่อลื่นต่างๆ
  6. การเปลี่ยนส่วนประกอบและวัสดุต่างๆ ในเครื่องพิมพ์
  7. การปรับตั้งเครื่องพิมพ์หลังการใช้งาน
  8. การเขียนบันทึกและรายงานการบำรุงรักษา
  9. การสังเกตความผิดปกติของเครื่องพิมพ์
  10. การหยุดเครื่องพิมพ์อย่างถูกวิธี
  11. การเขียนรายงานความผิดปกติของเครื่องพิมพ์
  12. การจัดเก็บข้อมูลประวัติเครื่องพิมพ์อย่างเป็นระบบ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. หลักการและความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
  2. ส่วนประกอบของเครื่องจักรและการบำรุงรักษา
  3. เทคนิคการทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร
  4. คุณสมบัติของสารหล่อลื่น
  5. หลักการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  6. โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์
  7. ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  8. การทำงานของเครื่องพิมพ์
  9. ตำแหน่งสวิซต์การหยุดฉุกเฉิน และหลักการหยุดเครื่องพิมพ์กรณีฉุกเฉิน
  10. หลักการรายงานความผิดปกติของเครื่องพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. การกำหนดจุดหรือตำแหน่งการบำรุงรักษา และการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษา สอดคล้องกับคู่มือซ่อมบำรุงประจำเครื่อง
  2. ความถูกต้องการของการจัดทำแผนการบำรุงรักษา
  3. ความถูกต้องในการเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  4. เครื่องพิมพ์สะอาด คราบหมึกที่ลูกกลิ้งต่างๆ ไม่มีหมึกพิมพ์ค้างอยู่
  5. จุดและตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องใส่สารหล่อลื่น ได้รับการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษา
  6. บันทึกการบำรุงรักษาประจำเครื่องพิมพ์
  7. การบอกความผิดปกติของเครื่องพิมพ์เมื่อเครื่องพิมพ์ทำงานบกพร่อง
  8. การรายงานความผิดปกติของเครื่องพิมพ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. วิธีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  2. แนวทางในการกำหนดจุดหรือตำแหน่งการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  3. แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  4. เข้าใจในการปฏิบัติการบำรุงรักษา
  5. การบ่งชี้คุณสมบัติของสารหล่อลื่น
  6. วิธีการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  7. ลำดับขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  8. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์ และโครงสร้างของเครื่องพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งสวิตซ์ฉุกเฉิน
  9. อธิบายขั้นตอนการหยุดเครื่องพิมพ์กรณีฉุกเฉิน
  10. เทคนิคการรายงานความผิดปกติของเครื่องพิมพ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. หลักฐานการปฎิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินการเตรียมการ และการดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ตลอดจนความครอบคลุมจุดหรือตำแหน่งการบำรุงรักษาที่จำเป็น
  2. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินขั้นตอนการทำงาน และเทคนิคการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
  
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ได้แก่ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (preventive maintenance) โดยผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่อง
  2. ตำแหน่งในการบำรุงรักษา กำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษา และวิธีการบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามคู่มือการซ่อมบำรุงประจำเครื่อง
  3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในการบำรุงรักษา ได้แก่ อุปกรณ์ประจำเครื่อง และสารหล่อลื่นต่างๆ
  4. การทำความสะอาด ได้แก่ การกำจัดฝุ่น คราบหมึกพิมพ์ เศษวัสดุต่างๆ ตลอดจนการทำความสะอาดของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกกลิ้งหมึก ลูกน้ำ
  5. วัสดุและส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ วัสดุและส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
  6. การตรวจจับความผิดปกติของเครื่องพิมพ์ ได้แก่ เสียงที่ดังขึ้น ความร้อนที่สูงขึ้น แรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้น กลิ่มเหม็นไหม้ เป็นต้น
  7. การหยุดเครื่องพิมพ์ควรคำนึงถึงการหยุดเครื่องที่ถูกวิธี เช่น การใช้สวิตซ์หยุดเครื่องฉุกเฉิน เป็นต้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 18.2 หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน