หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-055ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  E5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจมาตรวิทยาด้านไฟฟ้าสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยสามารถออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมดำเนินการอบรมด้วยการ ถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรม และออกแบบการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01E5301 ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมด้านไฟฟ้า

1.สามารถกำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมความสามารถการปฏิบัติงานที่ต้องการตามคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและ คู่มือวิธีดำเนินงาน

01E5302 ดำเนินการอบรมด้านไฟฟ้า

1. สามารถถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน

01E5303 ออกแบบการประเมินก่อนและหลังการอบรมด้านไฟฟ้า

1. สามารถจัดทำแบบประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอบเทียบงานด้านไฟฟ้ามีความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานและ เครื่องมือวัดด้านไฟฟ้ามีความเชี่ยวชาญการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้าการทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือรวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้องผลการวัดการประเมินความไม่แน่นอนการจัดทำรายงานผลการสอบเทียบการประกันคุณภาพการสอบเทียบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถเกี่ยวกับการถ่ายทอดงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
  2. ความสามารถใช้สื่อ อุปกรณ์ในการนำเสนอ
  3. ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จัดอบรม
  2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อ เนื้อหารายละเอียด
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินก่อนและหลักการอบรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. โบชัวร์การจัดอบรม หรือ
  2. หลักฐานการลงทะเบียนการอบรม หรือ
  3.แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม หรือ
   4.สรุปความพึงพอใจการอบรม
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้าน ไฟฟ้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   1. ความรู้ที่จำเป็นต้องมี 1.1 ความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า 1.2 ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรม
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ความรู้มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าหมายถึง มีประสบการณ์
   การปฏิบัติงานสอบเทียบงานด้านไฟฟ้ามีความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัด
   ด้านไฟฟ้าเชี่ยวชาญการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า 2. ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรม ดังนี้ 2.1 กำหนดรายละเอียดการอบรม 2.2 จัดทำแผนการสอน 2.3 จัดทำสื่อการสอน 2.4 ถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎี 2.5 ถ่ายทอดวิธีปฏิบัติ 2.6 ประเมินผู้สอน 2.7 จัดทำรายงาน สรุปผลการอบรม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมินแฟ้มสะสมผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 1. หลักฐานเอกสารประชาสัมพันธ์ 2. หลักฐานการถ่ายทอดความรู้ 3. เอกสารการถ่ายทอดความรู้ 4. แบบประเมินการถ่ายทอดความรู้ 5. หลักฐานสรุปผลการอบรม

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้า