หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  E5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหา งานสอบเทียบและบริหารจัดการงานด้านไฟฟ้า โดยสามารถบ่งชี้ปัญหาที่เกิดในระบบการวัดและวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหารวมถึงสามารถกำหนดวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์การใช้งาน(fit for purpose)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01E5201 สามารถบ่งชี้ปัญหาในระบบการวัดด้านไฟฟ้า

1.สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหาได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01E5202 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมด้านไฟฟ้า

1.สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาของระบบการวัดเพื่อให้สอดคล้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดISO/IEC 17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอบเทียบด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปี มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ มาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าการทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือรวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้องผลการวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีความสามารถการใช้งานและการดูและรักษามาตรฐานอ้างอิงและเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
  2. มีความสามารถการสอบเทียบเครื่องด้านไฟฟ้า
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการดูและรักษามาตรฐานอ้างอิงและเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
   2. ความรู้เรื่องวิธีมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า
   3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด
   4. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหา หรือ
  2. บันทึกการแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ
  3. บันทึกการแก้ไขข้อบกพร่อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้าโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   1. การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหางานให้สอดคล้อง กับจุดประสงค์การใช้งาน
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหางานให้สอดคล้อง กับจุดประสงค์การใช้งาน ต้องคำนึงถึง
   1.1 การวิเคราะห์ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
   1.2 รวบรวมสาเหตุและแนวทางแก้ไข ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การใช้งาน
   1.3 บันทึกการแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมินประยุกต์ใช้ทฤษฏีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้า 1. ข้อสอบข้อเขียนจำนวน 2 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 40 นาที 18.2 วิธีการประเมิน แฟ้มสะสมผลงาน 1. หลักฐานการการวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหาพร้อมทั้งการวางแผนงานให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ของงานที่ปฏิบัติ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า