หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  E5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าสามารถประยุกต์ใช้วิธีมาตรฐานต่างๆ เพื่อออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ให้ห้องปฏิบัติการตลอดจนสามารถทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการสอบเทียบที่ได้ออกแบบพัฒนาขึ้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - บทเรียนมาตรวิทยา โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
  - เอกสาร Euromet 10/15 (DC/AC Voltage, DC/AC Current, Resistance)
   - เอกสาร EAL-G30 (Oscilloscope)
   - เอกสารข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025
   - M3003 (The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01E5101 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้านไฟฟ้า

1.สามารถเลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01E5102 ออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการด้านไฟฟ้า

1. สามารถเลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01E5103 ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีวัดด้านไฟฟ้า

1.สามารถพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องขอวิธีการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจงานมาตรวิทยาการสอบเทียบด้านไฟฟ้ามีทักษะทางเทคนิคการปฏิบัติงานสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเพื่อพัฒนางานได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
  2. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือด้าน การสอบเทียบไฟฟ้า 3. การอ่านและแปรความหมายขอบเอกสารวิธีการมาตรฐานต่างๆ
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรวิทยาการสอบเทียบและการวัด
  2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
  4. ความรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการขออกเอกสาร หรือ
  2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน หรือ
  3. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาการวัดด้านไฟฟ้า
  4. หลักฐานการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนและเครื่องมือ
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการสัมภาษณ์
  2. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านไฟฟ้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  วิธีการมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบด้านไฟฟ้า ได้แก่ วิธีการที่กล่าวในเอกสารอ้างอิงที่ใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ในหัวข้อ 10 ข้างต้น
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  จุดประสงค์หลักของหน่วยสมรรถนะนี้คือ สามารถเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการสอบเทียบมาตรฐานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ และสามารถทวนสอบยืนยันความใช้ได้ของวิธีการสอบเทียบที่ได้ออกแบบพัฒนาขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. วิธีการประเมิน ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบไฟฟ้า 1. ข้อสอบข้อเขียน จำนวน 2 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 40 นาที 18.2. วิธีการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 1. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้า