หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  E4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจงานเกี่ยวกับมาตรวิทยาด้านไฟฟ้าการใช้งานและดูแลรักษาให้เครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า เช่น มัลติมิเตอร์ แคล้มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์และหรือออสซิสโลสโคปเครื่องวัดฉนวนและหรือเครื่องมือวัดความถี่จนสามารถให้คำแนะนำและสอนงานให้แก่ผู้อื่นให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้โดยสามารถเตรียมแผนการสอนงานสามารถสอนการปฏิบัติงานและสามารถประเมินผลการสอนงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01E4301 เตรียมแผนการสอนงานด้านไฟฟ้า

1.สามารถเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถจัดทำสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01E4302 สอนวิธีการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า

1. สามารถสอนการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01E4303 ประเมินผลการสอนงานด้านไฟฟ้า

1. สามารถประเมินผลก่อนการสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถประเมินผลหลังการสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและผ่านสมรรถนะเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าการทวนสอบและการวิเคราะห์ผลการวัดด้านไฟฟ้าการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การถ่ายทอดการปฏิบัติงานแบบ On Job Training และการประเมินผล
  2. การปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งานอย่างถูกต้อง
  3. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้การสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งาน เครื่องมือด้านไฟฟ้า
  2. มีความรู้มาตรวิทยาทั่วไป
  3. รู้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  )
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการอบรม หรือ
  2. แบบประเมินการอบรม หรือ
  3. เอกสารสรุปการเปรียบเทียบผลการวัด
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและสอนงานด้านไฟฟ้าโดยพิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. การสอนงานให้สอดคล้องกับวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบเทียบ และข้อปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การสอนงานให้สอดคล้องกับวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบเทียบ และข้อปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ หมายถึง สามารถสอนงานให้แก่ผู้อื่นให้เข้าใจสามารถปฏิบัติงานตามวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบเทียบ และข้อปฏิบัติ กฎระเบียบของห้องปฏิบัติการและกิจกรรมที่เกี่ยงข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน การให้คำแนะนำและสอนงานสอบเทียบด้านไฟฟ้า 1. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน 18.2 วิธีการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 1. หลักฐานการสอนงาน 2. หลักฐานการเรียงลำดับเนื้อหา การจัดทำสื่อการสอน 3. หลักฐานการสอนวิธีการปฏิบัติงาน ( On Job Training ) 4. หลักฐานการประเมินผลการสอน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า