หน่วยสมรรถนะ

กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  E4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญและ ความสามารถจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานต่างๆที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ แบบบันทึกที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนงาน การปฏิบัติงานรวมถึงมีความเข้าใจสามารถประเมินผลความไม่แน่นอนของการวัดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01E4201 การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานตามวิธีการมาตรฐานด้านไฟฟ้าหรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น

1. สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวิชาการมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2. สามารถจัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ
3. สามารถจัดทำแผนงานที่ต้องทำตามระบบคุณภาพ
4. สามารถแบบบันทึกที่ใช้ในงานสอบเทียบด้านไฟฟ้าตามระบบคุณภาพ

01E4202 ประเมินความไม่แน่นอนของการวัดด้านไฟฟ้า

1. สามารถจัดทำขั้นตอนตามเอกสารอ้างอิงและประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้าตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4.สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานไฟฟ้าตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานไฟฟ้าและการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า เอกสารใน ระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. สามารถระบุถึงเอกสารระดับต่างๆ ในระบบคุณภาพและความเชื่อมโยงเอกสาร
  2. สามารถจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทำงานและแบบบันทึกตามที่กำหนดในระบบคุณภาพ
  3. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวัดในการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานไฟฟ้า
  4. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวัดในการสอบเทียบเครื่องวัดไฟฟ้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
  2. เข้าใจวิธีประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ระบุถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบได้
  3. รู้ขั้นตอนการขอจัดทำเอกสาร การอนุมัติ การประกาศใช้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. บันทึกการขอจัดทำเอกสาร หรือ
   2. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
   3. แผนการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานด้านไฟฟ้าโดย พิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. ข้อกำหนดวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานตามวิธีการมาตรฐานหรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น ต้องสอดคล้องกับ ข้อกำหนดวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 (ข้อ 5.4)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมินการกำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า 1. ข้อสอบข้อเขียนจำนวน 2 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลา 30 นาที 18.2 วิธีการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 1. หลักฐานการจัดทำเอกสารมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานตามวิธีการมาตรฐานหรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น 2. หลักฐานการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้านไฟฟ้า

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า
ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านไฟฟ้า