หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-050ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  E4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับสำหรับใช้ในการประเมินผลการทวนสอบ และการตรวจสอบ ระหว่างใช้งานของเครื่องมือมาตรฐานด้านไฟฟ้า เครื่องมือวัดด้านไฟฟ้ารวมถึง การวิเคราะห์ ผลความถูกต้องของผลการวัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
  h2 style='margin-top:0cm;background:white;vertical-align:baseline' - ISO/IEC 17043 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing/h2

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01E4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านไฟฟ้า

1.สามารถวิเคราะห์ถูกบันทึกตรวจสอบของแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าได้ถูกต้องตามข้อกำหนดISO/IEC 17043

01E4102 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

1. สามารถ เขียนใบรับรองถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือด้านไฟฟ้า ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน ตามมาตรฐาน
  ISO/IEC 17025

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับการทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานด้านไฟฟ้า
  2. สามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับการทวนสอบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
  3. สามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับการทวนสอบเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม
  4. สามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับการตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบเครื่องมือ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระหว่างใช้งาน
  3.ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ยอมรับ
  4. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารมาตรฐานอ้างอิง เอกสารทางวิชาการ ได้แก่ ISO/IEC 17043

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกผลการทวนสอบเครื่องมือ หรือ
  2. บันทึกการตรวจสอบระหว่างใช้งาน หรือ
  3. รายงานการเปรียบเทียบผลการวัด หรือ
  4. สรุปการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างบุคลากร หรือ
  5. สรุปการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับวิธีการทวนสอบและการวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการวัดด้านไฟฟ้าโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. เกณฑ์การทวนสอบความถูกต้อง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เกณฑ์การทวนสอบความถูกต้อง ต้องมีเกณฑ์การยอมรับได้ชัดเจน ในแต่ละหลักฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน การวิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบ 1. ข้อสอบข้อเขียน จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลา 30 นาที 18.2 วิธีการประเมิน แฟ้มสะสมผลงาน 1. หลักฐานการวิเคราะห์ทวนสอบความถูกต้อง และเกณฑ์ที่กำหนดในการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานการตรวจสอบการออกใบรับรองผล

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านไฟฟ้า