หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นต้น

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นต้น

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  E2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ตามขั้นตอนวิธีการ สอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น รู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบ และการบำรุงรักษา เครื่องมือมาตรฐานเครื่องมือวัด ภายหลังดำเนินการสอบเทียบแล้วเสร็จ เช่น มัลติมิเตอร์ (Multi Meter) แคล้มมิเตอร์(Clamp Meter) วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) และ/หรือออสซิสโลสโคป (Oscilloscope) เครื่องวัดสภาวะแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - เอกสาร Euromet 10/15 การสอบเทียบ ( AC/DC Voltage, DC/AC Current, Resistance) - เอกสาร EAL-G30 การสอบเทียบ Oscilloscope - เอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดมาตรฐานไฟฟ้าและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01E2201 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า

1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ(workinginstruction)
2.สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดมาตรฐานตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานสอบเทียบ
3.สามารถกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกตามคู่มือวิธีปฏิบัติ งานสอบเทียบ

01E2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า

1.สามารถเลือกใช้เครื่องมือเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่กำหนด
2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า

01E2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

1.สามารถบันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01E2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

1.สามารถใช้เครื่องมือคำนวณในการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานการใช้และดูแลรักษา เครื่องมือวัดมาตรฐานด้านไฟฟ้าและเครื่องมือวัด มัลติมิเตอร์ แคล้มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ และ/หรือ ออสซิสโลสโคป สภาวะแวดล้อมก่อนและหลังใช้งานได้อย่าง
   ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. การเลือกใช้งานเครื่องมือมาตรฐานด้านไฟฟ้า และการเตรียมความพร้อม
   2. การเตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
  3. การอ่านค่าเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
  4.การสอบเทียบเครื่องมือวัด มัลติมิเตอร์ แคล้มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ และ/หรือ ออสซิสโลสโคป
  5. การใช้เครื่องมือคำนวณ หรือโปรแกรมคำนวณผล
   (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น มัลติมิเตอร์ แคล้มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ และ/หรือ ออสซิสโลสโคป 2. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้ารวมถึงการทำความสะอาดการเคลื่อนย้าย
   และการจัดเก็บ 3. วิธีการเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานรวมถึงการทำความสะอาดการ เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ
   4. การบันทึกและใช้เครื่องมือคำนวณผล
   5. การสอบกลับได้ (Traceability) ของเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัด
   6. ความรู้สถิติและคณิตศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกประวัติการทำงาน หรือ
  2. บันทึกการมอบหมายงาน หรือ
  3. รายงานผลการสอบเทียบ เครื่องมือวัด มัลติมิเตอร์ แคล้มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์
  และ/หรือ ออสซิสโลสโคป
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติ (on the job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง
  2. บันทึกการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
  3. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าโดยพิจารณาจากหลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   1. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นต้น ได้แก่ มัลติมิเตอร์ (Multi Meter) แคล้มมิเตอร์ (Clamp Meter) วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) และ/หรือออสซิสโลสโคป (Oscilloscope)
   2. เอกสารอ้างอิง Euromet 10/15 การสอบเทียบ (AC/DC Voltage, DC/AC Current, Resistance) 3. เอกสารอ้างอิง EAL-G30 การสอบเทียบ Oscilloscope
   4. คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ได้แก่ วิธีการที่ห้องปฏิบัติการจัดทำ
   ขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานหรือมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้
  2. เครื่องมือมาตรฐานด้านไฟฟ้า ได้แก่ Multi-Function calibrator เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน สาธิตการปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1. แบบฟอร์มผลการสอบเทียบและผลการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด เครื่องมือวัดมัลติ มิเตอร์ ใช้เวลา 30 นาที 2. แบบฟอร์มผลการสอบเทียบและผลการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด เครื่องมือวัดแคล้ม มิเตอร์ ใช้เวลา 30 นาที 3. แบบฟอร์มผลการสอบเทียบและผลการคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด เครื่องมือวัดวัตต์ มิเตอร์ ใช้เวลา 30 นาที 4. แบบฟอร์มผลการสอบเทียบและผลการคำนวณค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเครื่องมือ ออสซิสโลสโคป ใช้เวลา 40 นาที 18.2 วิธีการประเมิน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานข้อเสนอแนะและความคิดเห็นผู้ประเมิน 1. แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 18.3 วิธีการประเมิน ข้อสอบข้อเขียนการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1. ข้อสอบข้อเขียน จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที 18.4 วิธีการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 1. หลักฐานผลงานจากการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ใช้งานเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า