หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้งานเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  E2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า ชั้น 2

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - เอกสาร Euromet 10/15 การสอบเทียบ ( AC/DC Voltage, DC/AC Current, Resistance)
   เอกสาร EAL-G30 การสอบเทียบ Oscilloscope - เอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดมาตรฐานไฟฟ้าและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01E2101 ใช้งานเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า

1. สามารถเลือกใช้ชนิดและประเภท เช่นมัลติมิเตอร์ แคล้มมิเตอร์วัตต์มิเตอร์ และ/หรือ ออสซิสโลสโคป ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถใช้งานและตามอ่านค่า ได้ถูกต้อง ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01E2102 ดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า

1.สามารถดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถขนย้ายและจัดเก็บอย่างถูกวิธีตามคู่มือการปฏิบัติ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัด มัลติมิเตอร์ แคล้มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ และ/หรือ ออสซิสโลสโคป
   2. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่า เครื่องมือวัด มัลติมิเตอร์ แคล้มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ และ/หรือ
  ออสซิสโลสโคป
  2. รู้วิธีเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการทำความสะอาดการเคลื่อนย้าย เครื่องมือวัด มัลติมิเตอร์ แคล้มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ และ/หรือ ออสซิสโลสโคป
  3. เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาให้เครื่องมือ พร้อมใช้ งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. บันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน
  2. บันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบด้านไฟฟ้าโดยพิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   1. ศึกษาคู่มือการใช้ทำงานของเครื่องมือวัด มัลติมิเตอร์ (Multi Meter) แคล้มมิเตอร์ (Clamp Meter)
   วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) และ/หรือออสซิสโลสโคป (Oscilloscope) ซึ่งในการปฏิบัติงานตามโรงงาน อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือประเภทนี้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การดูแลรักษาตามคู่มือหรือวิธีการที่กำหนด ระยะเวลาตามแผนของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 2. เครื่องมือวัด /สภาวะแวดล้อม ได้แก่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิเครื่องมือวัดความชื้น มัลติมิเตอร์ (Multi Meter) แคล้มมิเตอร์ (Clamp Meter) วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) และ/หรือออสซิสโลสโคป
   (Oscilloscope) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมินสาธิตการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า 1. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน 18.2 วิธีการประเมิน สัมภาษณ์การใช้เครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า 1. แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าขั้นต้น