หน่วยสมรรถนะ

การป้องกันและแก้ไขปัญหางานพิมพ์ออฟเซต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-ZZZ-3-059ZA
PRT-PRS-3-059ZA
PRT-PRS-3-058ZA
PRT-PRS-3-149ZA
PRT-PRS-3-114ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การป้องกันปัญหางานพิมพ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างพิมพ์ออฟเซตเฉพาะทาง ช่างตรวจสอบคุณภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ได้ มีใช้ฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฎิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

303091 การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์ออฟเซต

1.1 เลือกเครื่องมือในการตรวจสอบปัญหางานพิมพ์ออฟเซตได้
1.2ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากหมึกพิมพ์กระดาษ น้ำยาฟาวน์เทน แม่พิมพ์ และผ้ายางได้
1.3ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากเครื่องพิมพ์และการควบคุมเครื่องพิมพ์ได้
1.4ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานได้
1.5รายงานปัญหาการพิมพ์ออฟเซต

303092 การแก้ไขปัญหางานพิมพ์ออฟเซต

2.1วางแผนการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตได้
2.2แก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากหมึกพิมพ์กระดาษ น้ำยาฟาวน์เทน แม่พิมพ์ และผ้ายางได้
2.3แก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากเครื่องพิมพ์และการควบคุมเครื่องพิมพ์ได้
2.4แก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานได้
2.5รายงานการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ออฟเซตได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ผ่านสมรรถนะการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ และสมรรถนะการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. วางแผนการแก้ไขปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  2. แก้ไขปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตได้ถูกต้อง
  3. เลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตได้อย่างถูกต้อง
  4. เตรียมเครื่องมือวัดและปรับตั้งเครื่องให้พร้อมก่อนการใช้งานตามคู่มือการใช้งานเครื่อง
  5. ตรวจสอบและแยกแยะปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตได้ถูกต้อง
  6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตได้อย่างถูกต้อง
  7. รายงานผลปัญหาทางพิมพ์ออฟเซตได้อย่างถูกต้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การใช้งานเครื่องมือตรวจสอบตามคู่มือการใช้งาน
  2. ความรู้ด้านวัสดุและเคมีภัณฑ์ในการพิมพ์ออฟเซต
  3. ความรู้ด้านเครื่องพิมพ์และการควบคุมเครื่องพิมพ์ตามคู่มือการใช้งาน
  4. ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์
  5. การรายงานผลปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1 li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l390 level1 lfo328;tab-stops:list 36.0pt'แผนการแก้ไขปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซต/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l390 level1 lfo328;tab-stops:list 36.0pt'งานพิมพ์ที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l390 level1 lfo328;tab-stops:list 36.0pt'ใบรายงานผลการแก้ไขปัญหาทางการพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l390 level1 lfo328;tab-stops:list 36.0pt'การจัดเตรียมเครื่องมือตรวจสอบปัญหางานพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l390 level1 lfo328;tab-stops:list 36.0pt'งานพิมพ์ที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l390 level1 lfo328;tab-stops:list 36.0pt'ใบรายงานปัญหาทางการพิมพ์/li /ol (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1 li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l514 level1 lfo329;tab-stops:list 36.0pt'การเลือกใช้งานเครื่องมือในการตรวจสอบปัญหางานพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l514 level1 lfo329;tab-stops:list 36.0pt'สาเหตุและปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและเคมีภัณฑ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l514 level1 lfo329;tab-stops:list 36.0pt'สาเหตุและปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์และการควบคุมเครื่องพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l514 level1 lfo329;tab-stops:list 36.0pt'สาเหตุและปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมในการพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l514 level1 lfo329;tab-stops:list 36.0pt'แก้ไขปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและเคมีภัณฑ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l514 level1 lfo329;tab-stops:list 36.0pt'แก้ไขปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์และการควบคุมเครื่องพิมพ์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l514 level1 lfo329;tab-stops:list 36.0pt'แก้ไขปัญหาทางการพิมพ์ออฟเซตที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมในการพิมพ์/li /ol
(ค) คำแนะนำในการประเมิน i. หลักฐานการปฎิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินการเตรียมการ การดำเนินการ และการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์ ii. หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ประเมินวิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์
  
(ง) วิธีการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1 li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l104 level1 lfo325;tab-stops:list 36.0pt'เครื่องมือในการตรวจสอบปัญหาการพิมพ์ออฟเซต เช่น กล้องส่องเม็ดสกรีน เครื่องวัดความดำ เครื่องสเปกโทรเดนซิโตมีเตอร์ เครื่องสเปกโทรโฟโต้มีเตอร์/li li class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-list:l104 level1 lfo325;tab-stops:list 36.0pt'ปัญหาทางการพิมพ์ เช่น ขึ้นพื้น (tinting) สกัม (sacamming) การพิมพ์พร่า (slur) เม็ดสกรีนซ้อน (doubling) การพิมพ์พื้นตายด่าง (mottle) ภาพหลอก (ghosting) ซับหลัง (set off) เป็นต้น/li /ol (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ ได้แก่ ผลจาการสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงาน/สาธิต กระบวนการปรับตั้งส่วนต่างๆ 18.2 หลักฐานความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ ผลการตอบปากเปล่าจาการสัมภาษณ์ และหรือผลการตอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การป้องกันและแก้ไขปัญหางานพิมพ์ออฟเซต