หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิขั้นต้น

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิขั้นต้น

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  T2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยสามารถรู้และเข้าใจความเป็นมาด้านมาตรวิทยาคำจำกัดความมาตรวิทยาพื้นฐาน หน่วย SI Unit การใช้การอ่านค่าการดูแลรักษา Volt/Ohm Meter หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดอุณหภูมิการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมการบันทึกผลการสอบเทียบภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้างาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - ปฏิบัติตามแนวทางการสอบเทียบ Euramet CG-08 หรือASTM 01E220
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01T2201 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

1.เลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.กรอกรายละเอียดในแบบบันทึกตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีดำเนินการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T2203 บันทึกผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

1.บันทึกผลการสอบเทียบให้ครบถ้วนตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T2204 คำนวณผลการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

1.ใช้เครื่องมือคำนวณในการสอบเทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ วงจรไฟฟ้าฟ้าเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยและการปนเปื้อนของตัวอย่าง
  2. อธิบายความเป็นมามาตรวิทยา และบอกหน่วย SI ทางด้านอุณหภูมิ
  3. เลือกใช้เครื่องมือการตั้งค่าและจัดเก็บตามที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
  4.การวัดแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
  5. บันทึกผลการสอบเทียบได้ถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ชนิดประเภท และใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
  2. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานในขณะหยิบจับอุปกรณ์ที่มีมีความร้อนและอ่อน
  ไหวกับการปนเปื้อน
  2. อธิบายถึงหลักการและเหตุผลในการรักษาความลับ
  3. อธิบายการทำงานของเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม และเครื่องมือที่ใช้
  ในการสอบเทียบ
  4. การทำความสะอาดและการเก็บรักษาเครื่องมือ
  5.สอบเทียบและบันทึกค่าเป็นไปตามที่คู่มือปฏิบัติงานกำหนดและให้ผลที่ถูกต้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
  2. ใบรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. ใบรับรองการฝึกอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบ โดยพิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้ง หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงาน
  2. พิจารณาการเปรียบเทียบผลการวัดกับผู้เชี่ยวชาญหรือสิ่งที่รู้ค่า
  3. พิจารณาใบรับรองการฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรม
  4. พิจารณาการให้สัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เครื่องมือวัดอุณหภูมิขั้นต้นได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว(Liquid in glass thermometer), ตัววัดอุณหภูมิชนิดความต้านทาน (Resistance Temperature Detector) (RTD), เทอร์โมคัปเปิล(Thermocouple Temperature Indicator/Controller with RTD), Temperature Indicator/Controller with Thermocouple
  2. การประเมินโดยการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานเพื่อให้ผลการสอบเทียบที่ให้ค่าถูกต้อง แม่นยำจะต้องทำ
   ภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกันหรือเบี่ยงเบนไม่เกินไปจากที่กำหนดระหว่างผู้เชี่ยวชาญหรือสิ่งที่รู้ค่า
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและการปนเปื้อนของตัวอย่าง
  2. ผู้เข้าร่วมการประเมินต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตั้งค่าอุปกรณ์-เครื่องมือในการสอบเทียบด้วยความระมัดระวังรวม
  ถึงแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะกับอุปกรณ์นั้นๆ
  4. ผู้เข้าร่วมการประเมินให้บันทึกค่าการสอบเทียบที่ให้ผลการวัดถูกต้องโดยเบี่ยงเบนไม่เกิน
  คือ EN <= 1
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การปนเปื้อนเช่นการที่สัมผัสโดยตรงกับกับตัวอย่างหรือสัมผัสกับของเหลวหรือใช้งานที่ไม่
  เหมาะสม
  2. การตั้งค่าอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามที่คู่มือกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต 2. ข้อสอบ 18.2 วิธีการประเมินสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต 2. ข้อสอบ 18.3 วิธีการประเมินคำนวณผลการสอบเทียบ 1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ใช้งานเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ