หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้งานเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  T2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ชั้น 2

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถรู้และเข้าใจความเป็นมาด้านมาตรวิทยาคำจำกัดความมาตรวิทยาพื้นฐาน หน่วยวัดสากล(SI Unit) การใช้การอ่านค่าการดูแลรักษา Volt/Ohm Meter หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดอุณหภูมิการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01T2101 ใช้งานเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

1.เลือกใช้ชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดอุณหภูมิตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถใช้งานและอ่านค่าได้ถูกวิธีตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01T2102 ดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

1.สามารถดูแลบำรุงรักษาขนย้ายและจัดเก็บเครื่องมือวัดอุณหภูมิตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. เลือกใช้เครื่องมือการตั้งค่าและจัดเก็บตามที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
  2. การวัดแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. อธิบายการทำงานของเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ
  2. การสังเกตการณ์ทำความสะอาดและการเก็บรักษาเครื่องมือ
   (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
  2. ใบรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. ใบรับรองการฝึกอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ การสอบเทียบด้านอุณหภูมิ โดยพิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. เครื่องมือวัดมือวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมคือ ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Thermocouple, (Digital Thermometer with RTD, Digital Thermometer with Thermistor), เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว(Liquid in glass Thermometer)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.การดูแลรักษาตามคู่มือหรือวิธีการที่กำหนดระยะเวลาตามแผนของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  เครื่องวัดอุณหภูมิได้แก่ Liquid in Glass Thermometer, Resistance Temperature Detector (RTD), Thermocouple และ เครื่องอ่านอุณหภูมิ
  เครื่องกำเนิดอุณหภูมิได้แก่ Dryblock Bath
  2.เครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม ได้แก่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัด ความดันบรรยากาศ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 วิธีการประเมิน ใช้งานเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้ 18.2 วิธีการประเมิน ดูแลรักษาเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 1. แบบฟอร์มประเมินการสังเกต 2. แฟ้มสะสมผลงานจากหลักฐานการทำงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิขั้นต้น