หน่วยสมรรถนะ

การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านมิติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านมิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรวิทยาด้านมิติสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยสามารถออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมดำเนินการอบรมด้วยการ ถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรมและออกแบบการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D5301 ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมด้านมิติ

1.สามารถกำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมความสามารถการปฏิบัติงานที่ต้องการตามคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน

01D5302 ดำเนินการอบรมด้านมิติ

1.สามารถถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน

01D5303 ออกแบบการประเมินก่อนและหลังการอบรมด้านมิติ

1.จัดทำแบบประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือคุณภาพของห้องปฏิบัติการและคู่มือวิธีดำเนินงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอบเทียบงานด้านมิติ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านมิติ มีความเชี่ยวชาญการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ การทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือ รวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้องผลการวัด การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การจัดทำรายงานผลการสอบเทียบการประกันคุณภาพการสอบเทียบ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถเกี่ยวกับการถ่ายทอดงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
  2. ความสามารถใช้สื่ออุปกรณ์ในการนำเสนอ
  3. ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จัดอบรม
  2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อ เนื้อหารายละเอียด
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินก่อนและหลักการอบรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. โบชัวร์การจัดอบรม หรือ
  2. หลักฐานการลงทะเบียนการอบรม หรือ
  3. แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม หรือ
  4. สรุปความพึงพอใจการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านมิติโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  จุดมุ่งหมายหลักของหน่วยสมรรถนะนี้คือสามารถออกแบบจัดสร้างหลักสูตรการอบรมการสอบเทียบด้านมิติ ดำเนินการอบรมและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมทั้งก่อนและหลักการอบรม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านมิติ