หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านมิติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านมิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติในการแก้ปัญหางานสอบเทียบและบริหารจัดการงานด้านมิติโดยสามารถบ่งชี้ปัญหาที่เกิดในระบบการวัดและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหารวมถึงสามารถกำหนดวิธีการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D5201 สามารถบ่งชี้ปัญหาในระบบการวัดด้านมิติ

1.สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหาได้เพื่อให้สอดคล้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D5202 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมด้านมิติ

1.สามารถกำหนดวิธีการเพื่อขจัดสาเหตุของปัญหาเพื่อให้สอดคล้องตามคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกำหนดISO/IEC 17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมิติอย่างน้อย 5 ปี มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านมิติและเครื่องมือวัดด้านมิติ มีความเชี่ยวชาญการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ การทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือ รวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้องผลการวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีความสามารถด้านการใช้งาน การดู และรักษาเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านมิติ
  2. มีความสามารถการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ และการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ
  3. มีความสมารถในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบด้านมิติ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการดูและรักษาเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัดด้านมิติ
  2. ความรู้เรื่องวิธีมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ และการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ
  3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
  4. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหา หรือ
  2. บันทึกการแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ
  3. บันทึกการแก้ไขข้อบกพร่อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
  2. ใบรับรองการฝึกอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติในการแก้ปัญหางานด้านมิติ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  จุดมุ่งหมายหลักของหน่วยสมรรถนะคือสามารถตรวจสอบวิเคราะห์ระบบการสอบเทียบเพื่อระบุสาเหตุของปัญหาข้อขัดข้องและกำหนดวิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องตามเป้าหมายของการสอบเทียบและข้อกำหนด ISO/IEC 17025

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมิติ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านมิติ