หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมิติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบด้านมิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 5

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติสามารถประยุกต์ใช้วิธีมาตรฐานเพื่ออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ให้ห้องปฏิบัติการตลอดจนสามารถทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการสอบเทียบที่ได้ออกแบบพัฒนาขึ้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - บทเรียนมาตรวิทยา โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D5101 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้านมิติ

1.สามารถเลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D5102 ออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการด้านมิติ

1.สามารถเลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D5103 ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีด้านมิติ

1.สามารถพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถวิธีการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจงานมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ มีทักษะทางเทคนิคการปฏิบัติงานสามารถ ประยุกต์ใช้ ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนางานได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ
  2. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านมิติ
  3. การอ่านและแปรความหมายของเอกสารวิธีการมาตรฐานแห่งชาติ หรือนานาชาติต่างๆ ได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยาการสอบเทียบและการวัด
  2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านมิติ
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานแห่งชาติ หรือนานาชาติต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ
  4. ความรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการขอออกเอกสาร หรือ
  2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน หรือ
  3. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาการวัดด้านมิติ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะในการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  จุดประสงค์หลักของหน่วยสมรรถนะนี้คือสามารถสามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานต่างๆมาออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะกับเครื่องมือุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการโดยวิธีการที่ออกแบบพัฒนาขึ้นสามารถยืนยันทวนสอบความถูกต้องได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานนานาชาติ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านมิติ