หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมิติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจงานเกี่ยวกับมาตรวิทยาด้านมิติการใช้งานดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติจนสามารถให้คำแนะนำและสอนงานให้แก่ผู้อื่นให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้โดยสามารถเตรียมแผนการสอนงานสามารถสอนการปฏิบัติงานและสามารถประเมินผลการสอนงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D4301 เตรียมแผนการสอนงานด้านมิติ

1.สามารถเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถจัดทำสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D4302 สอนวิธีการปฏิบัติงานด้านมิติ

1.สามารถสอนการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D4303 ประเมินผลสอนงานด้านมิติ

1.สามารถประเมินผลก่อนการสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถประเมินผลหลังการสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจและผ่านสมรรถนะเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติการวิเคราะห์ผลการวัดด้านมิติการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการการสอบเทียบการแปรผลในใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติการทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การถ่ายทอดการปฏิบัติงานแบบการฝึกปฏิบัติงาน (on job training) และการประเมินผล
  2. การปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งานอย่างถูกต้อง
  3. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. มีความรู้การสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งาน เครื่องมือด้านมิติ
  2. มีความรู้มาตรวิทยาทั่วไป คณิตศาสตร์และสถิติ
  3. รู้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  )
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการอบรม หรือ
  2. แบบประเมินการอบรม หรือ
  3. เอกสารสรุปการเปรียบเทียบผลการวัด
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและสอนงานด้านมิติ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  จุดประสงค์หลักของหน่วยสมรรถนะนี้คือสามารถสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติงานผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานการสอบเทียบได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมิติ