หน่วยสมรรถนะ

กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมิติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A .

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านมิติมีความเชี่ยวชาญและ ความสามารถจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนงานการปฏิบัติงานรวมถึงมีความเข้าใจสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
   - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D4201 จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามวิธีการมาตรฐานด้านมิติหรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น

1.สามารถปฏิบัติตามกำหนดด้านวิชาการมาตรฐานISO/IEC
17025
2.สามารถจัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ
3.สามารถจัดทำแผนงานตามระบบคุณภาพ
4.สามารถจัดทำแบบบันทึกที่ใช้ในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ

01D4202 ประเมินความไม่แน่นอนของผลการวัดด้านมิติ

1.สามารถจัดทำขั้นตอนตามเอกสารอ้างอิงและประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3.สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ และข้อมูลในใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ เอกสารในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถระบุถึงเอกสารระดับต่างๆ ในระบบคุณภาพและความเชื่อมโยงเอกสาร
  2. สามารถจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทำงานและแบบบันทึกตามที่กำหนดในระบบคุณภาพ
  3. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวัดในการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ
  4. การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวัดในการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
  2. เข้าใจวิธีประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ระบุถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบได้
  3. รู้ขั้นตอนการขอจัดทำเอกสาร การอนุมัติ การประกาศใช้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการขอจัดทำเอกสาร หรือ
  2. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
  3. แผนการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบรับรองการฝึกอบรม
  2. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานด้านมิติโดยพิจารณาจากหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  จุดประสงค์หลักของหน่วยสมรรถนะนี้คือสามารถเขียนขั้นตอนการสอบเทียบเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิชาการของ ISO/IEC 17025

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ
ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมิติ