หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับได้ของเครื่องมือวัดด้านมิติ สำหรับใช้ในการประเมินผลการทวนสอบการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ เครื่องวัดสภาวะแวดล้อมรวมถึงการวิเคราะห์ ผลความถูกต้องของผลการวัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)
   - ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
  h2 style='margin-top:0cm;background:white;vertical-align:baseline' - ISO/IEC 17043 Conformity Assessment -- General Requirements for Proficiency Testing/h2

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านมิติ

1. สามารถผลการวิเคราะห์ถูกบันทึกตรวจสอบของแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. สามารถรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติได้ถูกต้องตามข้อกำหนดISO/IEC 17043

01D4102 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ

1.สามารถเขียนใบรับรองถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC
17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจการใช้งานดูแลรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติการปฏิบัติตามแผนดำเนินงานตามมาตรฐานISO/IEC17025

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับได้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ
  2. สามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับได้สำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ
  3. สามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับได้สำหรับการทวนสอบเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบและการตรวจสอบระหว่างใช้งานของเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ
  3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ยอมรับได้
  4. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารมาตรฐานอ้างอิง เอกสารทางวิชาการ ได้แก่ ISO/IEC 17043

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกผลการทวนสอบเครื่องมือ หรือ
  2. บันทึกการตรวจสอบระหว่างใช้งาน หรือ
  3. รายงานการเปรียบเทียบผลการวัด หรือ
  4. สรุปการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างบุคลากร หรือ
  5. สรุปการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับวิธีการทวนสอบ การวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการวัดด้านมิติ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ใบรับรองผลการสอบเทียบ สอดคล้องตาม ISO/IEC 17043 ข้อ 5.1

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมิติ