หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านมิติแก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านมิติแก่ผู้รับบริการ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  D3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัดด้านมิติ เรื่องการใช้งานการดูแลรักษาการจัดเก็บและการขนย้าย รวมถึงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในใบรับรองผลการสอบเทียบให้แก่ผู้มาขอใช้บริการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Instruction)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01D3401 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านมิติ

1.สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2.สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบอย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01D3402 สามารถประเมินผลการวัดเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้

1.สามารถประเมินผลการวัดเทียบกับเกณฑ์การยอมรับได้ที่กำหนดได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถเข้าใจเกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ การใช้งาน การดูแล การรักษาเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้งานและการดูแลรักษา การจัดเก็บ การขนย้าย เครื่องมือวัดและเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ
  2. การสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ
  3. การเปรียบเทียบผลการวัดกับเกณฑ์การยอมรับได้ที่กำหนด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ
  2. รู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่แสดงไว้ในใบรับรองผลการสอบเทียบ
  3. รู้วิธีการประเมินผลการวัดด้านมิติเทียบกับเกณฑ์การยอมรับได้ที่กำหนดได้
  4. รู้เกี่ยวกับระบบความสอบกลับได้ของการวัดด้านมิติ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกการตอบคำถาม หรือ เอกสารตอบกลับ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ
  2. เอกสารมอบหมายงานให้เป็นผู้ประสานงานกับผู้ขอรับบริการ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. บันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ โดยพิจารณาจากหลักฐาน ความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  จุดประสงค์ของหน่วยสมรรถนะนี้ คือต้องการให้สามารถอธิบายให้ผู้มารับบริการเลือกใช้การบริการได้ถูกต้อง ตลอดจนอธิบายผลของการสอบเทียบให้แก่ผู้มารับบริการให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินสมรรถนะหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมิติ